అనువాదలహరి

War and Peace … Mohan Rishi, Telugu, Indian Poet

The people who have left us are far more generous

Than those that come along with us…

Didn’t he say unheard melodies are sweeter?


They bequeath us some epochal texts

Some new jargon, new expertise

Some twilight hymns

Some aural parting days

And some exotic worlds.


Thanks.

For expanding and sharpening our vision;

Being another milestone in the journey of life

And, for resurrecting us once more.

Here begins our uninhibited journey…

until another one seizes us with their philosophy

or

till we leave ourselves behind

shaking off this mundane bod

.

Mohan Rishi

.

Image Courtesy: Mohan Rishi
Image Courtesy: Mohan Rishi

Mr. Mohan Rishi is a copy Editor with Ad Agency. He has about 50 poems published in all reputed Telugu magazines . Music and Literature are his passion. He can be reached at: Mohanrishi.73@gmail.com.

.

వార్ అండ్ పీస్!

వొదిలేసేవాళ్ళు చేసిన మేలు మనతో ఉన్నవాళ్ళూ చెయ్యరు;
ఉల్లి చేసే మేలు తల్లి కూడా చెయ్యదన్నట్లుగా.

ఇచ్చి వెళ్తారు కొన్ని పాఠ్యగ్రంథాల్ని.
కొత్త పరిభాషని. మెలకువల్నీ. మేలుకొలుపుల్నీ.
మునిమాపుల్నీ, మునుపెరుగని ప్రపంచాల్నీ.

ధన్యవాదాలు. దృష్టిని విశాలమూ, నిశితమూ చేసినందుకు.
జీవనయానంలో మరో మార్గదర్శనానికి కారణమైనందుకు.
ఇంకోసారి పుట్టించినందుకూ.

ఇక నగ్నంగా నడక మొదలు.
మరొక వొదిలేసేవాళ్ళు మనల్ని
వొదలకుండా పట్టుకునేంతవరకూ.
లేదా మనల్ని మనమే వొదిలేసి కదిలిపోయేవరకూ!

మోహన్ రుషి

%d bloggers like this: