అనువాదలహరి

Bruised Convictions… Radhika, Indian

.

When

all that I prided over as mine own once

stare at me like a stranger

and question my identity;


When

those exciting moments and sweet memories

I regaled in recollecting over and over

jeer at me calling me crazy;


I stand on the familiar ground as an alien

cherishing the wakes of my past within.


This instant

 All treasured memories are dashed all of a sudden

and all convictions have reduced to mere fancies.

.

Radhika Rimmalapudi

Indian Poetess

.

 Radhika

Radhika

Image Courtesy:  Vaakili.com

.

గాయపడిన నమ్మకాలు …

.

నావని గర్వంగా చెప్పుకున్నవి

ఇప్పుడు నన్నే కొత్తగా చూస్తుంటే,

నువ్వెవరని ప్రశ్నిస్తుంటే……


తలచుకుని తలచుకుని మురిసిన జ్ఞాపకాలు,

ఉద్వేగపు క్షణాలు…అన్నీ

నాది పిచ్చితనమంటూ గేలిచేస్తుంటే…


గతపు ఆనవాళ్ళు గుండెల్లో మాత్రం మిగుల్చుకుని

అలవాటయినచోట అపరిచితురాలిలా నిలుచున్నాను


ఈక్షణంతో అందమయిన జ్ఞాపకాలన్నీ

ఒక్కసారిగా చెరిగిపోయాయి

నమ్మకాలన్నీ భ్రమలుగా మిగిలిపోయాయి

.

రాధిక రిమ్మలపూడి

%d bloggers like this: