అనువాదలహరి

దేముడి సమాధానం … ఎలా వ్హీలర్ విల్కాక్స్, అమెరికను కవయిత్రి

ఒక సారి చాలా కష్టాలు పడుతూ, మంచంపట్టినపుడు,

నా బాధగురించి దేముడితో మాటాడినట్టు కలగన్నాను;

కలల సీమల్లో సహజంగా ఉండే ధైర్యంతో నాకు అన్యాయమూ,

దయారహితమని అనిపించినవి మొరపెట్టుకున్నాను

“స్వామీ! నేను పాదాలతో పాకురుతూన్నపుడు కూడా

ప్రతి క్షణం నీనామం జపిస్తూ వేడుకున్నాను; అయినా నిష్ఫలం.

నే నందుకోగల ఎత్తులకి లేవనెత్తడానికి ఏ చెయ్యీ ముందుకురాలేదు

ఈ నిరాశలోనుండి కడతేరే మార్గం ఎవ్వరూ చూపించలేదు.”

.

అప్పుడు దేముడిలా బదులిచ్చాడు: “నేను నీకు మూడు వరాలిచ్చేను

ఆలోచించగల మెదడూ, సాహసించగల సంకల్పం, శారీరక,మానసిక శక్తీ,

మూడుసాధనాలూ దివ్యమైనవే, త్రోవ చూపి నడిపించగలిగినవే.

అటునుంచి ఇటు, తిరిగి నేరాన్ని నా మీద ఎందుకు మోపుతావు?

శక్తివంచనలేకుండా కడదాకా తనవంతుప్రయత్నాలన్నీ పూర్తిచేసేదాకా,

ఏ మనిషీ ఇకనుండి నన్ను ప్రార్థించే సాహసం చెయ్యొద్దు.

.

ఎలా వ్హీలర్ విల్కాక్స్

(November 5, 1850 – October 30, 1919)

అమెరికను కవయిత్రి

నవ్వు, ప్రపంచం నీతో నవ్వుతుంది; ఏడువు, నువ్వొక్కడి(తె)వే ఏడవాలి… అన్నది ఈమె ప్రఖ్యాతి వహించిన  కొటేషన్ (http://www.library.wisc.edu/etext/wireader/WER0109.html)

.

English: Photograph of American writer Ella Wh...
English: Photograph of American writer Ella Wheeler Wilcox (1850-1919). From her book An Erring Woman’s Love. Chicago: W. B. Conkey Company, 1892. (Photo credit: Wikipedia)

.

GOD’S ANSWER

.

Once in a time of trouble and of care
I dreamed I talked with God about my pain;
With sleepland courage, daring to complain
Of what I deemed ungracious and unfair.
‘Lord, I have grovelled on my knees in prayer
   Hour after hour,’ I cried; ‘yet all in vain;
   No hand leads up to heights I would attain,
No path is shown me out of my despair.’

Then answered God:  ‘Three things I gave to thee –
   Clear brain, brave will, and strength of mind and heart,
      All implements divine, to shape the way.
Why shift the burden of thy toil on Me?
   Till to the utmost he has done his part
      With all his might, let no man DARE to pray.’

(From: Poems Of Progress)

Ella Wheeler Wilcox
(November 5, 1850 – October 30, 1919)

American author and poet

(Text Courtesy: http://archive.org/stream/poemsofprogress03228gut/pmprg10.txt)

For more info about the poetess pl. visit: http://www.library.wisc.edu/etext/wireader/WER0109.html

%d bloggers like this: