అనువాదలహరి

గొర్రెల కాపరి (2)… ఫెర్నాండో పెసో, పోర్చుగీసు కవి

నా చూపు సూర్యకాంత పుష్పంలా స్వచ్ఛంగా ఉంది

నాకు రోడ్డు మీద వెళుతున్నప్పుడు

కుడిపక్కకీ ఎడమపక్కకీ

అప్పుడప్పుడు వెనక్కీ తిరిగి

చూస్తూ నడవడము అలవాటు

నేను ఎప్పుడు ఏదిచూసినా కొత్తగానూ,

అంతకుమునుపెన్నడూ చూసినట్టనిపించదు

నాకూ వస్తుపరిశీలినలో నేర్పుంది.

అప్పుడే పుట్టిన పాపాయి

తను నిజంగా పుట్టినట్టు తెలుసుకోగలిగితే

ఎంత ఆశ్చర్యపడుతుందో

అంతగా ఆశ్చర్యపడగలను.

నాకు అనుక్షణమూ ఏదో వినూత్నలోకంలో

అప్పుడే పుట్టినట్టు అనిపిస్తుంది

.

నాకు ఈ ప్రపంచం మిధ్య కాదు

అప్పుడే విరిసిన పూవంత నిజం. కారణం,

నేను దాన్ని చూస్తాను తప్ప దాన్ని ఊహించను;

ఊహిస్తున్నామంటే అది అర్థంకాలేదని అర్థం.

ఈ ప్రపంచం మనం అర్థం చేసుకుందికి సృష్టించబడలేదు…

(ఆలోచించడం కళ్ళు సరిగాపనిచేయకపోడానికి సూచిక).

అది ఉన్నది, దాన్ని చూస్తూ దానితో మమేకమవడానికి.  

.

నాకే తాత్త్విక దృక్పథం లేదు.  ఉన్నవి ఇంద్రియాలు మాత్రమే .

ప్రకృతిగురించి మాటాడితే,అది నాకేదో తెలుసునని కాదు,

నేను దాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను గనుక, అంతకుమించి,

ప్రేమిస్తున్న వాళ్ళకి వాళ్ళు దేన్ని ప్రేమిస్తున్నారో,

ఎందుకో, అసలు ప్రేమంటే ఏమిటో తెలియదు గనుక.

.

ప్రేమించడమంటే, జీవితపర్యంతం వీడని అమాయకత్వం, 

ఆలోచించకపోవడంలోనే అసలైన అమాయకత్వం ఉంది

.

ఫెర్నాండో పెసో

(June 13, 1888 – November 30, 1935)

పోర్చుగీసుకవి

.

Português: Fernando Pessoa
Português: Fernando Pessoa (Photo credit: Wikipedia)

.

The Keeper of Sheep II

.

My gaze is clear like a sunflower.

It is my custom to walk the roads

Looking right and left

And sometimes looking behind me,

And what I see at each moment

Is what I never saw before,

And I’m very good at noticing things.

I’m capable of feeling the same wonder

A newborn child would feel

If he noticed that he’d really and truly been born.

I feel at each moment that I’ve just been born

Into a completely new world…

I believe in the world as in a daisy,

Because I see it. But I don’t think about it,

Because to think is to not understand.

The world wasn’t made for us to think about it

(To think is to have eyes that aren’t well)

But to look at it and to be in agreement.

I have no philosophy, I have senses…

If I speak of Nature it’s not because I know what it is

But because I love it, and for that very reason,

Because those who love never know what they love

Or why they love, or what love is.

To love is eternal innocence,

And the only innocence is not to think…

.

Fernando Pessoa

(June 13, 1888 – November 30, 1935)

Portuguese Poet

Portuguese Poet

%d bloggers like this: