అనువాదలహరి

ప్రేమించే వాళ్ళు … సారా టీజ్డేల్, అమెరికను కవయిత్రి

అమితంగా ప్రేమించే వ్యక్తులెప్పుడూ

తమప్రేమని వాచ్యం చెయ్యరు.

ఫ్రాన్సెస్కా, గ్వినివేర్,

డీయర్డ్రె, ఈస్యూల్ట్ , హీలియోజ్

కమ్మతెమ్మెరలు వీచే స్వర్గంలో

వాళ్ళు మౌనంగా ఉంటారు. అధవా, మాట్లాడినా

ఏవో పిచ్చాపాటీ కబుర్లాడుకుంటారు.

.

నాకు బాగా తెలిసిన ఒకామె ఉండేది

వయసువచ్చినప్పటినుండీ ఒకర్ని ప్రేమించింది

బలీయమైన విధిని సగర్వంగా

ఒంటరిగా ఎదుర్కుంటుండేది గాని

ఎన్నడూ ఈ విషయం వ్యక్తం చెయ్యలేదు

కానీ, సందర్భవశాత్తూ అతనిపేరు వినిపిస్తే

ఆమె ముఖంలో ఒక వింతకాంతి తళుక్కున మెరిసేది.

సారా టీజ్డేల్

అమెరికను కవయిత్రి.

(Notes:

ఫ్రాన్సెస్కా:  Francesca da Rimini or Francesca da Polenta (1255–1285)

గ్వినివేర్:  Guinevere was the legendary Queen consort of King Arthur.

డీయర్డ్రె : Deirdre is the foremost tragic heroine in Irish mythology

ఈస్యూల్ట్ :  The most prominent is Iseult of Ireland, wife of Mark of Cornwall and adulterous lover of Sir Tristan

హీలియోజ్: Héloïse d’Argenteuil  1090? – 16 May 1164) was a French nun, writer, scholar, and abbess, best known for her love affair and correspondence with Peter Abélard)

.

English: Filsinger, Sara Teasdale, Mrs., portr...
English: Filsinger, Sara Teasdale, Mrs., portrait photograph. (Photo credit: Wikipedia)

.

Those Who Love

.

Those who love the most

Do not talk of their love;

Francesca, Guenevere,

Dierdre, Iseult, Heloise

In the fragrant gardens of heaven

Are silent, or speak, if at all,

Of fragile, inconsequent things.

.

And a woman I used to know

Who loved one man from her youth,

Against the strength of the fates

Fighting in lonely pride,

Never spoke of this thing,

But hearing his name by chance,

A light would pass over her face

.

Sara Teasdale

American Poetess

( Poem Courtesy: http://www.gutenberg.org/files/25880/25880-h/25880-h.htm#THOSE_WHO_LOVE)

%d bloggers like this: