అనువాదలహరి

చేతులు చుట్టుకుని, దుఃఖపు ఉడుపుల్లో, … అనా అఖ్మతోవా, రష్యను కవయిత్రి

చేతులు చుట్టుకుని, దుఃఖపు ఉడుపుల్లో

“ఇవాళ అంత పాలిపోయినట్టు కనిపిస్తున్నావేమి?”

ఎందుకంటే, ఇవాళ అతనికో చేదు వార్త చెప్పి

అతని శోకపాత్ర పొంగిపొర్లేలా చేశాను.

.

ఎలా మరిచిపోగలను? అతని అడుగులు తడబడ్డాయి.

అతని ముఖం బాధతో వంకరలుపోయింది…

అత్రంగా మేడమీదనుండి క్రిందికి 

ఎకా ఎకిని వీధి గేటు దాకా పరిగెత్తేను. 

.

“ఊరికే, నీతో హాస్యం ఆడేను,” అన్నాను నేను వగరుస్తూ.

“నువ్వు వెళ్ళిపోతే ఇక నేను బతకలేను,” అన్నాను.

అతను చిత్రంగా నవ్వుతూ, ప్రశాంతంగా :

“చలిగాలిలో నిలబడకు, ప్రమాదం” అన్నాడు.

.

అనా అఖ్మతోవా

June 23, 1889 – March 5, 1966

రష్యను కవయిత్రి

.

“క్లుప్తతకీ, భావాల నియంత్రణకీ అనాఅఖ్మతోవా కవిత్వం అద్దపడుతుం”దని పేరుతెచ్చుకుందంటే ఆశ్చర్యం ఎంతమాత్రం లేదు. కేవలం, మూడే మూడు పద్యాల్లో, ఎంత కథని చెప్పగలిగిందో, ఎంత గాఢమైన భావనలని వ్యక్తీకరించగలిగిందో చూడవచ్చు.

English: Portrait of Anna Akhmatova
English: Portrait of Anna Akhmatova (Photo credit: Wikipedia)

.

Hands clasped, under the dark veil

.

Hands clasped, under the dark veil

‘Today, why are you so pale?’

– Because I’ve made him drink his fill

Of sorrow’s bitter tale.

How could I forget? He staggered,

His mouth twisted with pain…

I ran down not touching the rail,

I ran all the way to the gate.

‘I was joking,’ I cried, breathlessly.

‘If you go away, I am dead.’

Smiling strangely, calmly,

‘Don’t stand in the wind,’ he said.

.

Anna Akhmatova

June 23, 1889 – March 5, 1966

Russian modernist Poet

Economy and Emotional restraint were her distinguishing style.

(Poem Courtesy: http://www.poetryintranslation.com/PITBR/Russian/Akhmatova.htm#Toc322442106

%d bloggers like this: