అనువాదలహరి

స్వరకర్త… WH ఆడెన్, బ్రిటిషు-అమెరికను కవి

ఇతర కళాకారులంతా అనువాదకులే;

మెచ్చినా, మరచినా, చిత్రకారుడు కనిపిస్తున్న ప్రకృతిని గీస్తాడు;

తనజీవితాన్ని శోధించి శోధించి ప్రతీకల్నిబయటకి తీస్తాడు కవి,

మనసుని కలచి, అనుభూతి పంచుకుందికి.

“జీవితం నుండి కళ” ఒక బాధామయమైన రూపాంతరీకరణ

మధ్య అగాధాన్ని మనమేదో పూడ్చగలిగినట్టు ఆధారపడుతూ;

ఒక్క నీ స్వరాలే స్వచ్ఛమైన కల్పనలు

ఒక్క నీ గీతమే పరిపూర్ణమైన బహుమతి!

.

ఓ చెవులపండువా! జలపాతంలా సాక్షాత్కరించు!

ఈ స్తబ్ధ వాతావరణాన్నీ, మా సందేహాల్నీ ఛేదిస్తూ,

వంగుతున్న నడుముల్నీ, వాలుతున్న మోకాళ్ళనీ లేవనెత్తు.

ఓ నిరాకార గీతమా! ఒక్కతెవే, ఒక్క నువ్వొకతెవే,

కేవల అస్తిత్వం అపరాధం కాదని చెప్పలేకున్నావు

నీ క్షమాబిక్షని అమృతం లా మాపై ప్రవహించనీ!

.

ఆడెన్

21 February 1907 – 29 September 1973

బ్రిటిషు-అమెరికను కవి

.

English: Photo of W. H. Auden, 1970, taken by me.
English: Photo of W. H. Auden, 1970, taken by me. (Photo credit: Wikipedia)

.

The Composer

.

All the others translate: the painter sketches
A visible world to love or reject;
Rummaging into his living, the poet fetches
The images out that hurt and connect.
From Life to Art by painstaking adaption
Relying on us to cover the rift;
Only your notes are pure contraption,
Only your song is an absolute gift.

Pour out your presence, O delight, cascading
The falls of the knee and the weirs of the spine,
Our climate of silence and doubt invading;
You, alone, alone, O imaginary song,
Are unable to say an existence is wrong,
And pour out your forgiveness like a wine.

W H Auden

21 February 1907 – 29 September 1973

Anglo – American Poet

%d bloggers like this: