అనువాదలహరి

షాంటుంగ్ నుండి తు ఫు కి … లి పో, చీనీ కవి

.

కాలం ఎలాగడుస్తోందని నువ్వడుగుతావు…

నే నో చెట్టు మొదలుకి వెచ్చగా చేరబడి

రాత్రీ పగలూ పైన్ చెట్లలో వీచే

శరద్వీచికలను వింటుంటాను .

.

షాంటుంగ్ మదిర నన్ను మైమరపించలేదు

ఇక్కడికవులంటే నాకు విసిగేస్తుంది.

వెన్ నదిలా  అనంతంగా ప్రవహిస్తూ

నా ఆలోచనలన్నీ నీవైపు దారితీస్తాయి.

.

లి పో

(701 – 762)

చీనీ కవి

.

Chinese poet Li Bai from the Tang dynasty, in ...
Chinese poet Li Bai from the Tang dynasty, in a 13th century depiction by Liang Kai. (Photo credit: Wikipedia)

.

To Tu Fu from Shantung

.
You ask how I spend my time–
I nestle against a tree trunk
and listen to autumn winds
in the pines all night and day.

Shantung wine can’t get me drunk.
The local poets bore me.
My thoughts remain with you,
like the Wen River, endlessly flowing.

Li Po

(701 – 762)

A major Chinese poet of the Tang dynasty poetry period.

%d bloggers like this: