అనువాదలహరి

పోస్టాఫీసులోని సిరాబుడ్డికి … క్రిష్టఫర్ మోర్లీ, అమెరికను కవి

.

ఎన్ని హృదయాలు వినయంగా నీలో మునకలిడి

తమ చేతివ్రాతలుగా మిగిలి ఉంటాయి!

తమ ఆంతరంగిక విషయాలు పంచుకునీ, బాధల్ని వెలిబుచ్చీ,

తమ వింత, తమాషా వ్యవహారాల్ని నీతో చెప్పుకుని ఉంటాయి!

నీ సిరా స్రవంతీ, నీ తడబడిరాసే కలమూ

ఎన్ని పుట్టబోయే జీవితాలని ప్రభావితంచేసి ఉంటాయి,

నిట్టూర్పులు విడుస్తూ, విరహులైన యువ జంటలు

స్వర్గాన్నే పోస్టుకార్డుమీదకి ఎక్కించడం చూసి ఉంటాయి!

.

క్రిష్టఫర్ మోర్లీ

(5 May 1890 – 28 March 1957 )

అమెరికను కవి

.

English: Photograph of a young CHristopher Mor...
English: Photograph of a young CHristopher Morley taken over 100 years ago and therefore its is public domain. (Photo credit: Wikipedia)

.

To a Post-Office Inkwell

.

How many humble hearts have dipped

In you, and scrawled their manuscript!

Have shared their secrets, told their cares,

Their curious and quaint affairs!

Your pool of ink, your scratchy pen,

Have moved the lives of unborn men,

And watched young people, breathing hard,

Put Heaven on a postal card.

.

Christopher Morley

(5 May 1890 – 28 March 1957)

American Poet

1890

(Poem Courtesy: http://www.bartleby.com/104/129.html

%d bloggers like this: