అనువాదలహరి

వృద్ధుడు… జీన్ స్టార్ అంటర్ మేయర్, అమెరికను కవయిత్రి

.

చూసి నడుస్తున్నట్టు కనిపించని నడకతో ఆ వృద్ధుడు

తలవంచి నడుస్తుంటే నాకు ఆశ్చర్యం వేస్తోంది

దేనిగురించి ఆలోచిస్తున్నాడు చెప్మా అని:

రాబోయే క్రిమిజన్మగురించా? గడచినదాని గురించా? 

.

లేక తనచూపును అంతర్ముఖం చేసి

పరిసరాలు గూర్చిన స్పృహ విడిచి

ఊహాలోకాల్లో శాశ్వతత్వం గురించి

పేకమేడలు కడుతున్నాడో?

.

జీన్ స్టార్ అంటర్ మేయర్

(May 13, 1886 – July 27, 1970)

అమెరికను కవయిత్రి.

.

Old Man

.

When an old man walks with lowered head

And eyes that do not seem to see,

I wonder does he ponder on

The worm he was or is to be.

.

Or has he turned his gaze within,

Lost to his own vicinity;

Erecting in a doubtful dream

Frail bridges to infinity

.

Jean Starr Untermeyer

(May 13, 1886 – July 27, 1970)

American Poetess

For an excellent bio please visit: http://jwa.org/encyclopedia/article/untermeyer-jean-starr

%d bloggers like this: