అనువాదలహరి

మర నాగలి … లూయీ అంటర్మేయర్, అమెరికను కవి.

.

విధేయతతో శ్రమిస్తూ కువకువలాడే ఈ భీకర మూర్తి కంటే

ఏ నగ్నత్వం ఇంతకంటే అందంగా ఉంటుంది?

ఏ ఆచ్ఛాదనా లేని జిడ్డోడుతున్న ఈ కండరాలూ

గురితప్పని ఈ ఇనప కడ్డీలూ ఎన్నడూ ఆగవు

పక్కలంట పొడవుగా, మెరిసే ఈ ఇనప రేకు

కందెన కూడా పాడుచెయ్యలేని ఇంద్రజాలం.

భూమిని రెండుగా చీల్చగల ఈ భారీ యంత్రం

దాని కోపాన్ని ఉస్ ఉస్ అని నెమ్మదిగా ప్రకటిస్తుంది.

దాన్ని అయిష్టాన్ని వెళ్ళగక్కదు; సృష్టికర్తలమీద

చంపెద్దామన్నంత కోపంతో ఎదురుతిరగదు.

అయితే అంతకంటే తీవ్రమైన అక్కసు మనసులో దాచుకుంటుంది;

తనయజమానికి భుక్తి సంపాదించడానికి బ్రతుకుతూ

నియంత్రించడమే గాని నేర్చుకోలేని కామందుని చూసి

తనబానిస సృష్టించేదానికి బానిస ఔతున్నందుకు నవ్వుతుంది.

.

లూయీ అంటర్మేయర్

(October 1, 1885 – December 18, 1977)

అమెరికను కవి

.

ఏ విశేషమూ లేనట్టు కనిపిస్తున్న ఈ కవితలో ఒక చమత్కారం ఉంది. బానిసత్వ భావన పై ఒక బలమైన ఆక్షేపణ. బానిసత్వం ఒద్దంటూనే మనిషి పరోక్షంగా యంత్రాలకి బానిస అయిపోతూ తన సహజ లక్షణాలను విస్మరించడంపై ఇది తన నిరసన. అమెరికను కవిత్వంలో అంతరాంతరాల్లో ఈ భావన తొంగిచూస్తూనే ఉంటుంది.

.

English: American writer, poet, literary criti...
English: American writer, poet, literary critic, and editor Louis Untermeyer (1885-1977) (Photo credit: Wikipedia)

Portrait of a Machine

.

What nudity is beautiful as this

Obedient monster purring at its toil;

These naked iron muscles dripping oil

And the sure-fingered rods that never miss.

This long and shining flank of metal is

Magic that greasy labor cannot spoil;

While this vast engine that could rend the soil

Conceals its fury with a gentle hiss.

It does not vent its loathing, does not turn

Upon its makers with destroying hate.

It bears a deeper malice; lives to earn

Its master’s bread and laughs to see this great

Lord of the earth, who rules but cannot learn,

Become the slave of what his slaves create

.

Louis Untermeyer

(October 1, 1885 – December 18, 1977)

American Poet, Critic, Anthologist and Editor.

Poem Courtesy:

http://www.gutenberg.org/files/25880/25880-h/25880-h.htm#PORTRAIT_OF_A_MACHINE

%d bloggers like this: