అనువాదలహరి

ఎదురీత … కార్ల్ సాండ్ బెర్గ్, అమెరికను కవి

.

ధీరులు అలా పుడుతూనే ఉంటారు…

వాళ్లని కాల్చి చంపుతారు, ఉరితీస్తారు, వేధించి,

మానసికంగా కృంగదీస్తారు;

అయినా వాళ్ళు పోరాడుతూ, గీతాలాలపిస్తూ,

జీవితాన్ని పణం పెడుతూ జీవిస్తూనే ఉంటారు.

ధీరులు …. అలా పుడుతూనే ఉంటారు

గుండెబలమున్న వాళ్ళ తల్లులు వాళ్ళని ఏ సముద్రం నుండో,

ఏ గొప్ప మైదానాలనుండో, ఏ కొండ శిఖరాలనుండో లాక్కొస్తారు

మంగళహారతులివ్వు, ఆశీర్వదించు, కృతజ్ఞతలు చెప్పు.

(వాటితో నిమిత్తం లేదు.)

ధీరులు అలా పుడుతూనే ఉంటారు.

.

కార్ల్ సాండ్ బెర్గ్, అమెరికను కవి

.

Carl Sandburg, American poet

.

Upstream

.

The strong men keep coming on.

They go down shot, hanged, sick, broken.

They live on, fighting, singing, lucky as plungers.

The strong men … they keep coming on.

The strong mothers pulling them from a dark sea, a great prairie, a long mountain.

Call hallelujah, call amen, call deep thanks.

The strong men keep coming on

.

Carl Sandberg

%d bloggers like this: