అనువాదలహరి

లెస్బియా రాసిన ఉత్తరం నుండి … డొరతీ పార్కర్, అమెరికను కవయిత్రి

… కాబట్టి, కేటలస్ పోయినందుకు దేముడికి వెయ్యిదండాలు పెట్టు,

ప్రియమైన నెచ్చెలీ, ఒక విషయం మాత్రం నీకు నే చెప్పదలుచుకున్నా

ఇప్పుడైనా ఎప్పుడైనా, నీకు నచ్చినవాణ్ణి ఎవడినైనా ప్రేమించు,

ఒక్క కవిగాడిని తప్ప. వాడెవడైనా ఒక్కటే, చిత్రంగా ప్రవర్తిస్తారు.

.

వాళ్ళకి కలహమైనా, ముద్దుపెట్టుకోవడమైనా ఒక్కటే,

అవి వాళ్లకి పిల్లనగ్రోవిమీద పాడుకునే పాటల్లా ఉంటాయి.

అయితే దాన్ని స్తుతిస్తూనో, లేకుంటే దీనికోసం విలపిస్తూనో ఉంటాడు;

నా మట్టుకి నాకు, వ్యవహారజ్ఞానం ఉన్నవాడు కావాలి.

.

ఒకసారి ఆయన పిచ్చుకమీద ఒక స్మృతిగీతం రాసేడు,

నమ్మవు, ఎంతఘోరంగా ఉందో… అన్నీ దుర్భరమూ, ఏడుపొచ్చే పదాలే,

అయినా బాగుందన్నాను, నేను ఏడిచినట్టు నటించాను,

వెర్రి వెధవకి తెలీదు, నాకు పిట్టలంటే అసహ్యమని…

,

డొరతీ పార్కర్.

August 22, 1893 – June 7, 1967

అమెరికను కవయిత్రి

.

American writer Dorothy Parker (1893-1967)
American writer Dorothy Parker (1893-1967) (Photo credit: Wikipedia)

.

From A Letter From Lesbia

.

.. So, praise the gods, Catullus is away!

And let me tend you this advice, my dear:

Take any lover that you will, or may,

Except a poet. All of them are queer.

It’s just the same — a quarrel or a kiss

Is but a tune to play upon his pipe.

He’s always hymning that or wailing this;

Myself, I much prefer the business type.

That thing he wrote, the time the sparrow died —

(Oh, most unpleasant — gloomy, tedious words!)

I called it sweet, and made believe I cried;

The stupid fool! I’ve always hated birds …

.

 Dorothy Parker

August 22, 1893 – June 7, 1967

American Poet

%d bloggers like this: