అనువాదలహరి

పురాతన వ్రాతప్రతి … ఆల్ఫ్రెడ్ క్రేంబోర్గ్, అమెరికను కవి

.

ఆకాశం … 

సూర్యుడూ, చంద్రుడూ

తమ దినచర్య రాసుకునే

అందమైన పాత తోలుపొరకాగితం.

దాన్ని అంతటినీ చదవాలంటే,

మీరు బృహస్పతి కంటే భాషాకోవిదులూ,

కలలతల్లి కంటే భావుకులూ,

యోగదృష్టిగలవారూ అయి ఉండాలి. 

కానీ,

దాన్నిఅందుకున్న అనుభూతి పొందాలంటే

మీరు దాని ప్రియ శిష్యులై ఉండాలి:

ఆత్మీయ శిష్యుణ్ణి మించి,

ఈ భూమిలాగో,

సముద్రం లాగో

నమ్మకమైన ఏకైక ఆంతరంగికులై నిలవాలి.

.

ఆల్ఫ్రెడ్ క్రేంబోర్గ్.

December 10, 1883 – August 14, 1966

అమెరికను కవి, నవలాకారుడూ, నాటక రచయితా, సాహితీ సంపాదకుడూ, సంకలన కర్తా

.

Alfred Kreymborg
Alfred Kreymborg (Photo credit: Wikipedia)

.

Old Manuscript

.

The sky

is that beautiful old parchment

in which the sun

and the moon

keep their diary.

To read it all,

one must be a linguist

more learned than Father Wisdom;

and a visionary

more clairvoyant than Mother Dream.

But to feel it,

one must be an apostle:

one who is more than intimate

In having been, always,

the only confidant—

like the earth

or the sea.

.

Alfred Kreymborg.

December 10, 1883 – August 14, 1966

American Poet, Novelist, Dramatist, Literary Editor and Anthologist.

%d bloggers like this: