అనువాదలహరి

నిష్క్రమిస్తున్న అతిథి … జేమ్స్ వ్హిట్ కూంబ్ రైలీ, అమెరికను కవి

జీవితమూ, ప్రేమా

ఎంత మనోరంజకులైన గృహస్థులు!

నేను ఎంతో అయిష్టంగా,

అయినా సంతోషంగానే మరలుతున్నాను.

ఈ చరమ ఘడియలలో కూడా

వాళ్ళ ఉదాత్తమైన అతిథిమర్యాదలలో

నాకు ఏమాత్రం లోటు రానీయలేదు.

కనుక ఆనందం నిండిన ముఖంతో

నిండు కృతజ్ఞతతో

వాళ్ళ చేతులు నా చేతిలోకి తీసుకుని ఒత్తుతూ,

“మనం చాలా చక్కని సమయం గడపగలిగాం.

ఎంతో కృతజ్ఞుడిని, శుభరాత్రి,”

అని చెప్పడానికి ఇంకా వేచి ఉన్నాను.

.

జేమ్స్  వ్హిట్ కూంబ్ రైలీ

October 7, 1849 – July 22, 1916

అమెరికను కవి

.

James Whitcomb Riley, 1849-1916, half-length p...
James Whitcomb Riley, 1849-1916, half-length portrait, facing left (Photo credit: Wikipedia)

.

A Parting Guest

.

What delightful hosts are they—

Life and Love!

Lingeringly I turn away,

This late hour, yet glad enough

They have not withheld from me

Their high hospitality.

So, with face lit with delight

And all gratitude, I stay

Yet to press their hands and say,

“Thanks.—So fine a time! Good night.”

.

James Whitcomb Riley

October 7, 1849 – July 22, 1916

American Poet

..

%d bloggers like this: