అనువాదలహరి

ప్రకృతీ – వికృతీ … జేమ్స్ సిమ్మన్స్, ఐరిష్ కవి.

.

ఇరవై అడుగులదూరం నుండి,

ఒకప్పటి నా ప్రియురాలు కారు తాళం వెయ్యడం చూశాను.

చెయ్యి ఊపి, తను నవ్వింది,ఇప్పటికీ

అంత అందంగా,ఇరవై ఏళ్ళ పిల్లలా.

.

గోధుమరంగు జుత్తు తన తలమీద ఇప్పటికీ

సూర్యోదయంలా వెల్లివిరుస్తోంది

ఆమె నవ్వు, తను ఎంతమామూలువిషయం చెప్పినా

నాకు చిరునవ్వు తెప్పిస్తూ ఉండేది.

.

కానీ ఇరవై ఏళ్ళు గడిచిపోయేయి.

చర్మము వేగం చెడిపోయే వస్తువాయె;

వ్యాయామాలూ, ఆహార నియమాలూ,

సౌందర్య పోషకాలూ సరిపోతాయా

.

ఆ సూక్ష్మముఖకండరాలని కాపాడటానికి?

శరీరాన్ని బిగుతుగా ఉంచి

నడిమివయసులో కూడా నడుము

లోపలికి వంపుతిరిగేలా చెయ్యగలవా?

.

అందం ముందుకు తోస్తుంది పలకరిద్దామని

కాని కృత్రిమత, నిజాన్ని భరించనీదు

ఎందుకంటే, పైబడిన ప్రతి ఏడాది వయసుకీ

ఆమె ఒక గజం చొప్పున పెరిగింది.

.

జేమ్స్ సిమ్మన్స్

(1933–2001)

ఐరిష్ కవి

.

Art and Reality

.

From twenty yards I saw my old love

Locking up her car.

She smiled and waved, as lovely still

As girls of twenty are.

That cloud of auburn hair that bursts

Like sunrise round her head,

The smile that made me smile

At ordinary things she said.

But twenty years have gone and flesh

Is perishable stuff;

Can art and exercise and diet

Ever be enough

To save the tiny facial muscles.

And keep taut the skin,

And have the waist, in middle-age,

Still curving firmly in?

Beauty invites me to approach,

And lies make truth seem hard

As my old love assumes her age,

A year for every yard.

.

James Simmons

1933–2001

Poet, Literary Critic and Songwriter from Derry, Northern Ireland.

Poem Courtesy:  http://homepages.wmich.edu/~cooneys/poems/simmons.art&reality.html

%d bloggers like this: