అనువాదలహరి

సీలియా కి ప్రేమతో… బెన్ జాన్సన్, ఇంగ్లీషు కవి

.

నీకు అంగీకారమైతే, నను నీ చూపులతో సేవించు,

ప్రతిగా, నేను నా కళ్లతో ప్రమాణం చేస్తాను;

పోనీ,ఒక్క ముద్దైనా కప్పుమీద గుర్తుగా విడిచిపో,

ఇక జీవితంలో మద్యం జోలికి వెళ్ళనేవెళ్ళను.

మనసులో చెలరేగుతున్న దాహార్తి

తీరడానికి దివ్యసుధలను కోరుకుంటోంది.

కానీ, భగవంతుడే స్వయంగా అమృతాన్ని అందించినా

నీకు బదులుగా అమరత్వాన్ని స్వీకరించలేను.

.

ఈ మధ్యనే, గులాబీలమాల ఒకటి పంపించాను,

దానితో నిన్నేదో సత్కరిద్దామని కాదు;

అక్కడయితే తను వసి వాడదని

దానికి ఒక ఆశ్వాసనను కల్పించడానికి, అంతే.

కాని, దానిని నీవు కేవలం ఆఘ్రాణించి

వెనుకకు తిరిగి పంపించేసేవు:

ఆరోజునుండి, దానినుండి వెల్లివిరిసే పరిమళం

తనసహజ పరిమళం కాదు, నీ సుగంధమే. ఒట్టు!

.

బెన్ జాన్సన్

11 June 1572 – 6 August 1637

ఇంగ్లీషు కవి

ఆంగ్లసాహిత్యంలో పెరుపడ్డ ప్రేమకవితలలో ఇది ఒకటి. మూల కవితలోని సౌందర్యం  ఉదాత్తమైన ప్రేమ ప్రకటనా, దానికి హంగుగా వాడిన అలంకారాలూ, ఉత్ప్రేక్షలూ, అతిశయోక్తులూ. ఆ రోజుల్లో అది గొప్పే. ఎందుకంటే, ఇంగ్లీషు కావ్యభాషగా నిలదొక్కుకుందికి ప్రయత్నం చేస్తున్న కాలం అది. నిజానికి రెనైజాన్సు కాలంలో ఇంగ్లీషులోకంటే గ్రీకు లాటిన్ భాషలలో రాయడమూ, చదవడమే గొప్ప. కవిత్వాన్నీ, నాటకాలనీ ఆ ప్రమాణాలతోనే పరీక్షించి విమర్శించే వాళ్లు.

.

Ben_Jonson
Ben_Jonson (Photo credit: Wikipedia)

.

To Celia

.

Drink to me, only, with thine eyes,

And I will pledge with mine;

Or leave a kiss but in the cup,

And I’ll not look for wine.

The thirst that from the soul doth rise,

Doth ask a drink divine:

But might I of Jove’s nectar sup,

I would not change for thine.

I sent thee, late, a rosy wreath,

Not so much honouring thee,

As giving it a hope, that there

It could not withered be.

But thou thereon didst only breathe,

And sent’st back to me:

Since when it grows, and smells, I swear,

Not of itself, but thee.

.

Ben Jonson

%d bloggers like this: