అనువాదలహరి

ప్రేమఫలించిన తర్వాత … సారా టీజ్డేల్, అమెరికను కవయిత్రి

.

ఇక అందులో ఇంద్రజాలం ఉండదు,

అందరువ్యక్తుల్లాగే మనమూ కలుసుకుంటుంటాం,

నేను నీకూ, నువ్వు నాకూ

ఇక అద్భుతాలుగా అనిపించం.

.

ఒకప్పుడు నువ్వు సుడిగాలివి, నేను సముద్రాన్ని—

ఆ వైభవం ఇక ఏమాత్రం ఉండదు…

నేను సముద్రపొడ్డునే

అలసిపోయిన ఒక మడుగునై మిగిలిపోయాను.

.

ఆ మడుగుకి ఇప్పుడు తుఫానులబెడదనుండీ

ఎగసిపడే అలలనుండీ విముక్తి దొరికింది

అయితేనేం, దానికి దొరికిన అంత ప్రశాంతతకీ సముద్రం కంటే,

ఏదో పోగొట్టుకున్న అసంతృప్తి మిగిలిపోతుంది.

.

సారా టీజ్డేల్

August 8, 1884 – January 29, 1933

అమెరికను కవయిత్రి  

.

English: Filsinger, Sara Teasdale, Mrs., portr...
English: Filsinger, Sara Teasdale, Mrs., portrait photograph. (Photo credit: Wikipedia)

.

After Love
 

.

There is no magic any more,
We meet as other people do,
You work no miracle for me
Nor I for you.

You were the wind and I the sea —
There is no splendor any more,
I have grown listless as the pool
Beside the shore.

But though the pool is safe from storm
And from the tide has found surcease,
It grows more bitter than the sea,
For all its peace. 

.

Sara Teasdale

August 8, 1884 – January 29, 1933 

American Poetess

Poem Courtesy: http://www.poets.org/viewmedia.php/prmMID/19423

  • The Look (quieterelephant.wordpress.com)
%d bloggers like this: