అనువాదలహరి

ప్రయాస… వీరన్ కుట్టీ, మలయాళ కవి.

ఈ నీడ, ముందుకీ వెనక్కీ నడయాడుతూ

తనరూపాన్ని

పెంచుకుంటూ, కుంచించుకుంటూ పోవడం

అదేదో కాలక్షేపానికి ఆడే వినోదక్రీడ కాదు.
.

అది, తను ఎల్లకాలమూ

ఒకరి పాదాలక్రిందే పొర్లుతూ

తన ఉనికి కోల్పోతున్నందుకు పడే దుఃఖాన్ని

మరిచిపోడానికి చేసే ప్రయాస…

.

వీరన్ కుట్టీ,

మలయాళ కవి

.

Image Courtesy: https://www.facebook.com/veerankutty.mehfil

Veeran Kutty is  a Lecturer at Government College, Madapally, Kerala.

.

The Effort
.

This is no trivial pastime,
This play of the shadow ,
stretching and shrinking
it’s own image ..

It could be an attempt
to forget the sorrow
of being overshadowed,
Forever stuck beneath another…!

Malayalam Original: VEERAN KUTTY

English Rendering: GIRIJA CHANDRAN

%d bloggers like this: