అనువాదలహరి

అద్దం.. Spike Milligan, English-Irish Poet

ఆమని మొలక లాంటి లేతపిల్ల

ఆనందంతో తనకురులు దువ్వుకుంటోంది.

అద్దం  “నువ్వు చాలా అందవికారంగా ఉన్నావు,” అంది.

అయితేనేం,

ఆమె పెదవులమీద గువ్వలాంటి రహస్యపు

చిరుదరహాస సౌందర్యం నాట్యం చేస్తోంది…

ఎందుకంటే,

పొద్దున్నే ఆ అంధబాలుడు

“నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు” అని అనలేదూ?

.

స్పైక్ మిలిగన్,

ఇంగ్లీషు-ఐరిష్ కవీ, రచయితా, సంగీతకారుడూ, నటుడూ, నాటకకర్తా.

ఈ కవితలోని సౌందర్యం:

యవ్వనప్రాదుర్భావంలో అందరికీ తెలియకుండానే ప్రేమభావనలు అంకురిస్తాయి. అవి అందచందాలతో నిమిత్తం లేనివి. నిజానికి అందం చూసేవాళ్ల కళ్ళనుబట్టి ఉంటుందని కదా ఆర్యోక్తి. ఇక్కడ వయసులోకి అడుగుపెడుతున్న ముగ్ధ ఉంది. ఆమెని ఒక యువకుడు, అంధుడైనా సరే, అందంగా ఉన్నావని మెచ్చుకున్నాడు. ఆ తీపి భావన పిల్ల మనసులో మెదలాడుతోంది. అదికూడ తనకొక్కతెకే తప్ప ఎవరికీ తెలియని గువ్వలాటి రహస్యం. ఆ స్థితిలో ప్రపంచం మనగురించి ఏమనుకున్నా లక్ష్యం చెయ్యని ధైర్యం వస్తుంది. ఆటువంటి మనః స్థితిని చాలా చక్కగా ఆవిష్కరించేడు కవి. 

“Joyous Hair” is called transferred epithet…

.

For further reading on Milligan: http://en.wikipedia.org/wiki/Spike_Milligan

180

Spike Milligan

Photo Credit: Wikipedia

.

Mirror, Mirror

 A young spring-tender girl
 combed her joyous hair
 'You are very ugly' said the mirror.
 But,
 on her lips hung
 a smile of dove-secret loveliness,
 for only that morning had not
 the blind boy said,
 'You are beautiful'?

Spike Milligan

16 April 1918 – 27 February 2002

Comedian, Writer, Musician, Poet, Playwright, Soldier and actor of English and Irish parentage.

Kamalika Choudhury, a guest,  added the following remark while recommending the poem on the blog referred below:

“Milligan’s touch has a salt-of-the-earth quality to it that makes it  immediately credible. He does not disguise the young girl’s objective  ugliness in mirror-image, just as he manages to completely convey her  new-found beauty from within. And what a master wordsmith he was! I can’t  imagine a better way to say so much in a single line than: ‘on her lips  hung/ a smile of dove-secret loveliness’…. 

Kamalika Choudhury .”

One can’t disagree with her.

Poem Courtesy: http://wonderingminstrels.blogspot.com/2005/03/mirror-mirror-spike-milligan.html.

%d bloggers like this: