అనువాదలహరి

నా శ్రీమతికి (నా కవితల ప్రతితో)… అస్కార్ వైల్డ్.

.

ఈ కావ్యానికి తొలిపలుకుగా

నేను గొప్ప పీఠిక ఏదీ రాయలేను;

కానీ, ఖచ్చితంగా చెప్పగలను

ఇది ఒక కవి,  కవితకిచ్చే అంకితం అని.

.

ఈ రాలిన సుమదళాలు

నీకు సుందరంగా కనిపించగలిగితే…

నీ కురులలో ఒద్దికగా ఒదిగేదాకా

నా ప్రేమ గాలిలో తేలియాడుతూనే ఉంటుంది.

.

ప్రేమరహితమైన ఈ ప్రపంచాన్ని

చలిగాలులూ, హేమంతమూ గడ్డకట్టిస్తే

అది నీ చెవులలో తోటఊసులు చెబుతుంది

అవి, నీకొకతెకే అర్థమవుతాయి.

.

ఆస్కార్ వైల్డ్.

16 October 1854 – 30 November 1900

ఐరిష్  కవీ, రచయితా, నాటక కర్తా.

Oscar Wilde at Oxford
Oscar Wilde at Oxford (Photo credit: Wikipedia)

.

To My Wife – With A Copy Of My Poems

.

I can write no stately proem

As a prelude to my lay;

From a poet to a poem

I would dare to say.
.

For if of these fallen petals

One to you seem fair,

Love will waft it till it settles

On your hair.
.

And when wind and winter harden

All the loveless land,

It will whisper of the garden,

You will understand.

.

Oscar Wilde

16 October 1854 – 30 November 1900

Irish Poet, Playwright and Writer.

%d bloggers like this: