అనువాదలహరి

స్నేహగీతం … టాగోర్

గతించిన మధురక్షణాల జ్ఞాపకాలు

ఎన్నడైనా మనస్మృతిపథం వీడగలవా? 

స్వయంగా అనుభవించినవి; మన జీవనాడి; 

అవి ఎన్నడు మరువగలం? 

.

మిత్రమా! ఒక సారి మరలిరా!

వచ్చి నా జీవితాన్ని పంచుకో.

చిరునవ్వులూ, కన్నీళ్ళూకలబోసుకుందాం

అదొక తీపిగురుతుగా మిగుల్చుకుందాం 

.

వేకువనే మనిద్దరం కలిసి పూలు కోసేవాళ్ళం

ఇద్దరం గంటలకొద్దీ ఉయ్యాలలూగేవాళ్ళం

వంతులువారీగా ఇద్దరం వేణువూదుకున్నాం   

చెట్లనీడన పాటలు పాడుకున్నాం  

.

మధ్యలో ఎప్పుడో విడిపోయాం

ఒకరి చిరునామా ఒకరికి తెలియకుండా.

మళ్ళీ జీవితంలో ఎప్పుడైనా నాకెదురైతే

వింతగా చూడకు… రా! స్నేహాన్ని తిరిగి చిగురించు.  

.

 టాగోర్

Rabindranath Tagore won the Nobel prize for li...
Rabindranath Tagore won the Nobel prize for literature. It is the first Nobel prize won by Asia. (Photo credit: Wikipedia)

.

The memories of the good old days

Can you ever forget it?

It was seen by our eyes, was voice of our life

Can it ever be forgotten?

.

Come back once more, my friend

Come and be a part of my life

We will talk of smiles and tears

And will feel very good about it

.

Together we have plucked flowers in the dawn

Together we have spent hours on the swing

Together we have played the flute

Sang the songs under the shade

We parted in between, never knew where we went

If again I see you someday,

Come and be a part of my life.

.

Tagore

(English Translation of the Poem courtesy: Usharani of maruvam.blogspot.com)

%d bloggers like this: