అనువాదలహరి

నేను నీ ప్రక్కన లేనప్పుడు … సారా టీజ్డేల్, అమెరికను కవయిత్రి

నేను నీ ప్రక్కన లేనప్పుడు

ఒంటరినైపోతాను.

నువ్వు తప్ప

నాకు సాంత్వననివ్వగలిగిన

వేరొక వ్యక్తిగాని, వస్తువుగాని లేవు.

.

నువ్వు వీడగానే

ఒక్కసారిగా నాకు నిస్సత్తువ ఆవహిస్తుంది;

నా చుట్టూ చీకటి పేరుకుని

నాకేమీ మిగలదు.

.

నేను చాలా వికల్పాలు ప్రయత్నించేను…

సంగీతం, పర్యాటనా,

ఖగోళ వీక్షణం,

సాగరతీరాన కూర్చోడం…ఇలా…

కానీ ఏ ఒక్కటీ

నీలా నన్ను సేదదీర్చలేకపోయాయి.

.

తుఫానుకి తలవంచిన గడ్డిపరకలా

నా కోరికలజడిలో తడిసిన నా అహం

తలవాల్చింది.

.

ఈ రాత్రి ఇక భరించశక్యము కాదు

ఓహ్, నన్ను నీ దగ్గరకి రానీ

నువ్వుతప్ప

నాకు సాంత్వననివ్వగలిగిన

వేరొక వ్యక్తిగాని, వస్తువుగాని లేవు.

.

  సారా టీజ్డేల్.

(August 8, 1884 – January 29, 1933)

అమెరికను కవయిత్రి

క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే గతశతాబ్దపు అత్యుత్తమ అమెరికను కవయిత్రులలో సారా టీజ్డేల్ ఒకరు. విషాదభరితమైన జీవితం లోంచి, అద్భుతమైన ప్రేమ కవిత్వం రాయగలిగింది ఈమె.

English: Filsinger, Sara Teasdale, Mrs., portr...
English: Filsinger, Sara Teasdale, Mrs., portrait photograph. (Photo credit: Wikipedia)

.

When I am not with you

I am alone,

For there is no one else

And there is nothing

That comforts me but you.

.

When you are gone

Suddenly I am sick,

Blackness is round me,

There is nothing left.

I have tried many things,

Music and cities,

Stars in their constellations

And the sea,

But there is nothing

That comforts me but you;

and my poor pride bows down

Like grass in a rain-storm

Drenched with my longing.

The night is unbearable,

Oh, let me go to you

For there is no one,

There is nothing

To comfort me but you.

.

Sara Teasdale

%d bloggers like this: