అనువాదలహరి

Man Without Face … Chintam Praveen

 

He does possess an anatomical heart,

but it shall never throb


Amidst embarrassing necessities

he shall always be weaving

a cobweb of relationships.


Occasionally,

we can hear him

and, also, see his actions.

The only thing that we cannot see

is his face.


In fact,

he was long dead

for goodness

and for humanity.

 

He is always in the look out

for excuses to hate

just as the village, for loving him.

 

Even when every minute that has passed

every word he has uttered

accost him;

 

Every path he crossed

and every step he put

follow him from a winking distance

 

Walking over concrete

he turns as hard-hearted as concrete;

And petrifies, after taking waters of civilization.

 

The man who took leave of the village once,

leaves it once for all. 

.

(Dedicated to folks who lost love of their land) 

.

Chintam Praveen

Mr. Praveen is Research Scholar in the Department of Telugu, Kakateeya University, Warrangal, Andhra Pradesh, India.

మొఖంలేనోడు   

 

వాడికీ
హృదయముంటుంది
దానికి స్పందన ఉండదు

వాడెప్పుడూ
అవసరాల అక్కసుల నడుమ
అనుబందాల సాలెగూడు అల్లుతుంటడు

అప్పుడప్పుడు 
వాడి మాట వినపడుతుంది
వాని చేతలు కనపడుతాయ్
కనిపించనిదల్లా
వాని మొఖమే

నిజానికి
వాడెప్పుడో కాటకల్సిండు
మంచితనం నుండి
మనిషితనం నుండి

వాడెప్పుడూ
కారణాలు వెతుకుతుంటడు
ద్వేషించటానికి…
ఊరు వాణ్ణి ప్రేమించటానికి లాగా…

గడిచిన ప్రతీ నిమిషం
పలికిన ప్రతీ మాట
ఎదురుతిరిగి ప్రశ్నిస్తున్నా

నడిచిన ప్రతీ దారి
విడిచిన ప్రతీ అడుగు
రెప్పపాటు దూరంలో వెంబడిస్తున్నా

కాంక్రీట్ పై చరిస్తున్నవాడు
హృదయాన్ని కాంక్రీట్ లాగా మార్చుకుంటడు

నాగరికత నీళ్ళు తాగి బండబారిపోతాడు

ఊరిడ్సిన వాడు
ఊరును విడిచేస్తడు

(ఊరుతొ పాటు ఊరుపై మమకారాన్ని వదిలేసినోళ్ళ కోసం)

.

చింతం ప్రవీణ్

%d bloggers like this: