అనువాదలహరి

It is not that easy to vacate the resident silence … Bobby Nee

 

It was long

Since my reflection in the mirror smiled;

And god knows when

The dismal prospects crossed

The thresholds of imagination last!

 

Deep inside

Failure peeps through nervously…

 

The word bandied from the lips

Ducks in some corner of the heart;

And the aborted thought splintered to smithereens

Aches and smarts within.

 

Sometimes, one has to explode the lips

With a claymore mines

To dig out the buried words.

 

In this compulsive living

I have to bear the burden of knowledge

 

Rolling up, I must hole myself up

Somewhere deep within.

 

Voice must break the walls of silence…

Yet,

It is not that easy to vacate the resident silence.

 

.

Bobby Nee (1985 -) 

Indian Poet 

He is a young journalist and a reporter for with ABN Andhra Jyothi, a popular Telugu News Channel. He is a young poet with leftist leanings.

 

Image Courtesy: https://www.facebook.com/

 

Bobby Nee (1985-) 

He is a young journalist and a reporter for with ABN Andhra Jyothi, a popular Telugu News Channel. He is a young poet with leftist leanings.

Telugu Original:

.

మౌనంగదినిఖాళీచేయటంఅంతతేలికేంకాదు

 

మాఇంట్లోఅద్దంలోనాముఖంనవ్వి

చాన్నాళ్ళయ్యింది!

 

చూపులచీకట్లు

ఊహలగడపలుదాటిఎన్నాళ్ళయ్యింది!

 

అంతరాంతరాల్లో

ఓటమిఒదిగిఒదిగిచూస్తుంది

 

పెదాలమీంచివిసిరినమాట

గుండెమూలనెక్కడోపడుంది

 

ఆలోచనపగిలిముక్కలై  

లోపల్లోపలేగుచ్చుకుంటుంది

 

అప్పుడప్పుడుపెదాల్ని

క్లొమోర్మైన్లతోపేల్చుకుని

మాటల్నిబయటకుతీయాలి

 

బలవంతపుబతుకులో

కొన్నిసంగతులసంకెళ్ళుతగిలించుకోవాలి

నన్నునేనేమడుచుకునినాలోపలలోలోపలదాచుకోవాలి!

 

 

నిశ్శబ్దపుగోడల్నిశబ్ధంబద్దలుచెయ్యాలి

అయినా

మౌనంగదిఖాళీచేయటంఅంతతేలికేంకాదు!”

 

…………………………….”నీ

 

%d bloggers like this: