అనువాదలహరి

నన్నెంతగా ప్రేమిస్తున్నావు? … కార్ల్ సాండ్ బర్గ్, అమెరికను కవి

నువ్వు నన్నెంతగా ప్రేమిస్తున్నావు ఇవాళ? ఒక మిలియను బుషెల్స్ ఉంటుందా?

అంతకంటే ఎక్కువా? నిజంగా, అంతకంటే చాలా ఎక్కువ?      

.

బహుశా, రేపు బుషెల్ లో సగం అయిపోతుందేమో?

లేక, బుషెల్ లో సగం కంటే కూడ తక్కువో.    

.

ఇదేనా ప్రేమంటే నీ హృదయగణితం?

అచ్చం ఇలాగే, గాలికూడ, వాతావరణాన్ని కొలుస్తుంటుంది.

.

 కార్ల్ సాండ్ బర్గ్

(January 6, 1878 – July 22, 1967)

అమెరికను కవి 

(గాలికి ఎంత నిలకడ ఉండదో, కొందరి ప్రేమ కూడ అంత నిలకడలేనిదే అన్న భావాన్ని చెబుతోంది ఈ కవిత. నిజానికి ఇందులో ప్రేమ అన్న పదం వాడినా, అవతలివ్యక్తి దేనిని ప్రేమగా పొరబడుతున్నారో దాన్ని వ్యంగ్యంగా ఎత్తి చూపిస్తోంది ఈ కవిత. )

Carl Sandburg, American poet
Carl Sandburg, American poet (Photo credit: Wikipedia)

.

How Much?

.

How much do you love me, a million bushels?

Oh, a lot more than that, Oh, a lot more.
And to-morrow maybe only half a bushel?

To-morrow maybe not even a half a bushel.
And is this your heart arithmetic?

This is the way the wind measures the weather.

Carl Sandburg

(January 6, 1878 – July 22, 1967)

American Poet

(Note:  strictly speaking, Bushel is a unit of dry volume measure  of about 8 Gallons …  or, equivalent to the volume of a cylinder with 18.5 inches diameter and 8 inches height.  Here it is used not in that sense, but only as a rhetoric.)

(Poem Courtesy: http://www.poets.org/viewmedia.php/prmMID/21436)

%d bloggers like this: