అనువాదలహరి

ప్రేమికులు … Rumi, Iranian Sufi Poet

(ఇస్లాంలోని సూఫితత్త్వం ప్రధానంగా ఆలోచన (దైవం వినా అన్ని ఆలోచనలనీ పరిహరించడం),ఆచరణా (విషయ వాంఛలన్నీ వదులుకుని పూర్తి నిరాడంబరమైన జీవితం గడపడం) బోధిస్తుంది. సూఫీ తత్త్వవేత్తల జీవనశైలీ, ఆలోచనా విధానమూ, మానవతా దృక్పధమూ కొన్నివందలసంవత్సరాలు మిగతా మతాలని కూడ ప్రభావితం చేశాయంటే అతిశయోక్తి కాదు.

ఈ కవితలో, వివరిస్తున్న సురాపానము, నిజమైన సురాపానము కాదు. అది దైవ ధ్యానం లేదా భగవన్నామస్మరణకి  ప్రతీక. హేతువాదం నమ్మకానికి పెద్ద అడ్డంకి. కనుక భక్తితో, మనోవాక్కాయ కర్మలా ధ్యానం చేసినపుడు జీవితంలోని చేదు, చేదుగా అనిపించదు; బాధలు బాధించవు; ఈ నిష్కామభక్తి భక్తుడు భగవంతుని సమీపానికి చేరడానికి సాధనమని సూఫీ తత్త్వపు సందేశం.)

.

ప్రేమికులు

రాత్రనక పగలనక తాగుతూనే ఉంటారు…

ఎంత తాగుతారంటే, ఆ తాగుడులో

తమ మేధోపరమైన అహంకారమూ

సిగ్గూ, అవమానాల గురించిన చేతనా

మొదలుగాగల అన్ని పొరలూ తొలగిపోయేదాకా.

.

ఈ ప్రేమలో

మనసూ, శరీరమూ, హృదయమూ, ఆత్మా , బాధా

మొదలైన స్పృహగాని వివేచనగాని ఉండదు.
.

నీ ప్రేమ అలా నిష్కామమైనపుడు

మీరిద్దరికీ వియోగమన్నదే ఉండదు.

.

మౌలానా జలాలుద్దిన్ ముహమ్మద్ రూమీ

(30 September 1207 – 17 December 1273)

.

The Lovers

.

The Lovers

will drink wine night and day,

will drink until they can wash away

the veils of intellect and

shame and modesty.

With this Love,

body, mind, heart and soul and pain

do not exist.

If your Love is unconditional like this

you cannot be separate again.

.

Mawlana Jalal ad-Din Muhammad Rumi

Tomb of Jalal ad-Din Muhammad Rumi; Mevlâna ma...
Tomb of Jalal ad-Din Muhammad Rumi; Mevlâna mausoleum; Konya, Turkey (Photo credit: Wikipedia)

%d bloggers like this: