అనువాదలహరి

An Erasion … Afsar

.

The shore

Is a nest built by the sea

Diligently collecting each grain of sand.

.

And the day inevitably dawns sometime

When

You have to erase

Not only your shore…

But even your sea

.

You can’t help it.

.

Image Courtesy: Kavisangamam

Afsar

.

వొక కొట్టివేత

1

తీరం
సముద్రం కట్టుకునే గూడు
ఇసక రేణువులన్నీ ఏరీ ఏరుకుని.

2

వొక
సమయం రానే వస్తుంది,

నీ
తీరాన్నే కాదు
నీ సముద్రాన్ని కూడా
చెరిపేసుకోవాలి నువ్వు.

3

తప్పదు.

.

18-08-2012

అఫ్సర్

%d bloggers like this: