అనువాదలహరి

While Returning… Mohanatulasi Ramineni, Indian

I did not realize it
when infatuation for words seized me
amidst incense clouds of experience

.

Nor did it strike me
when the whirling stream of charged words
emitted streaks of lightning

.

So was the state
when mind wandered in every direction
breaking through concrete structures.

.

What a distress it is
to a soulless body!

Will it glean pearls while returning?
or
hang its head in exhaustion?

.

Well,
If it turns up with pearls… fine.
For, it clothes clouds in a fine Raga
and conjures them up to rain
that she might sign off
boats of pleasure with dreams

.

Only when it comes home drained out
that life convulses for breath

Whose autobiography it listens way back home!
What wakes of old-age it walks down its journey!
Which ‘tear-dried’ childish cheek it caresses along!

.

Long after
Earth and Heaven
Air, Water and Fire
come together to distract
does it care to look at me
afresh…as if it has all begun anew!

.

Mohanatulasi Ramineni 

Image Courtesy: Mohanatulasi Ramineni

Mohanatulasi is a System Analyst with SAP and now lives in Chicago.  Apart from reading/ writing poetry, she loves photography and painting. She is an active blogger  and is running her blog  (http://vennela-vaana.blogspot.com) since January 2008.

.

తిరిగొచ్చేటప్పుడు…
.
అనుభూతి అగరొత్తు పొగల నడుమ
అక్షరమోహం కమ్ముకున్నప్పుడు
తెలీలేదు…!

విద్యుత్ చుట్టుకున్న పదాల ప్రవాహం
మెలిక పడి తటిల్లతలా మెరిసినప్పుడూ
తట్టనేలేదు…!

కాంక్రీటు గోడల్ని బద్ధలు కొట్టుకుని
మనసెటో…
లెక్క కట్టలేని దిశల్లోకి…
దూసుకుపోయినప్పుడూ…
అదే స్థితి !

ఎంత క్షోభ ఆత్మ లేని దేహానికి!

తిరిగొచ్చేటప్పుడు
మంచిముత్యాలేరుకొస్తుందో!?
మొహం వేలాడేసుకొస్తుందో!?

ముత్యాలేరుకొస్తే ఫర్లేదు …
మంచి రాగాన్ని మబ్బులకి చుట్టి
వాన మంత్రమేస్తుంది
కలల సంతకంతో హాయి పడవల్ని పంపడానికి…

మొహం వేలాడేసినప్పుడే
ప్రాణం విలవిల్లాడిపోతుంది

ఏ మనిషి ఆత్మకధ వినొస్తుందో!
ఎలాంటి వృద్ధాప్యపు చాయలో నడిచొస్తుందో!
ఏ బుగ్గ మీద చారిక కట్టిన బాల్యాన్ని తడిమొస్తుందో!

నింగీ, నేలా
నీరు, నిప్పు,గాలి
ఏకమయ్యి ఏమారిస్తే
ఎప్పటికో నావైపు చూస్తుంది
కొత్తగా…మళ్ళీ మొదలేసినట్టుగా!

Mohanatulasi Ramineni

%d bloggers like this: