అనువాదలహరి

కాలేజీ కిటికీ… DH Lawrence

గట్టిగాకాస్తున్న ఎండకి నిద్రలో జోగుతున్న నిమ్మచెట్టు వెలుగులు
వణుకుతున్నట్టు నామీద నుండికదిలి, అలా కాలేజీ గోడ ఎగబాకుతున్నై.
నేలమీద లేత నీలి రంగులో పచ్చిక చాలా బాగుంది
నిశ్చలంగా ఉన్న డెయిజీలగుత్తులు మెత్తగా మనసు హరిస్తున్నాయి.

వీధిలోకి వేలాడుతున్న కొమ్మలకి దూరంగా
హద్దులుగీసి ఉన్న , వేసవి తెలుపులా స్వచ్ఛమైన కాలిబాటమీద
తమనీడలు కాళ్ళకింద పడుతుంటే
ప్రపంచం కుడి ఎడమల నడిచిపోతోంది.

ఎక్కడో దూరంగా, ముష్టివాడి దగ్గు నాకు వినిపిస్తున్నా
వాడికి నాణెం వేస్తున్న అందమైన స్త్రీ వేళ్ళుకనిపిస్తున్నాయి
నేను ఎప్పుడూ చేరదలుచుకోని ఆ ప్రపంచం కంటే
హాయిగా ఉన్నానన్న తృప్తితో, నిశ్చింతగా కూర్చున్నాను.

.

(“కాలేజీ కిటికీ” కవిత నుండి)

DH లారెన్సు

(11 September 1885 – 2 March 1930)

ఇంగ్లీషు నవలాకారుడూ, కవీ, నాటక కర్తా, సాహితీ విమర్శకుడూ, వ్యాసకర్తా, చిత్రకారుడూ .

అతని సమగ్రరచనలు చూసినపుడు, ఆధునికతా, పారిశ్రామికీకరణ మనుషుల్లో మానవత్వాన్ని ఎలారూపుమాపేయో అన్న అతని భావాన్ని ప్రతిఫలిస్తాయి.అతను ఆరోగ్యకరమైన భావావేశాలగురించీ, వాటి జీవచైతన్యం, యాదృఛ్చికతా, స్వాభావికత గురించీ ప్రశ్నిస్తాడు.

అతని అభిప్రాయాలు అతనికి అనేకమందితో శత్రుత్వం కల్పించడమేగాక, ప్రభుత్వమునుండి వేధింపులూ, అభిప్రాయప్రకటనపై నియంత్రణా, అతని సృజనాత్మకతని తప్పుగా వ్యాఖ్యానించడమూ మొదలైనవన్నీ ఎదుర్కొనవలసి వచ్చింది… ముఖ్యంగా జీవితం ద్వితీయార్థంలో. అందుకని తనకుతానుగా విధించుకున్న ఏకాంతవాసంలో గడిపేడు. అతను మరణించేనాటికి ప్రజల్లో అతను తెలివితేటలని వృధాచేసుకున్న ఆశ్లీల రచయితగా ముద్ర ఉండిపోయింది.

అతని సంస్మరణలో EM Forster ఈ అభిప్రాయాన్ని ఖండిస్తూ,”మనతరంలో అత్యంత ఆలోచనాపరుడైన నవలాకారుడతను” అని కితాబు ఇచ్చేడు.  కేంబ్రిడ్జికి చెందిన ప్రముఖ విమర్శకుడు F R Leavis కళమీది అతని సత్యనిష్ఠనీ, నైతికవిలువలపై అతని నిజాయితీని వెనకేసుకువచ్చి, ఇంగ్లీషు నవలా సాహిత్యపు ఉన్నత సంప్రదాయవిలువలని అతను ఎలాపొషించేడో చూపిస్తూ, అతని సాహిత్యానికి అందులో సముచితమైన స్థానం కల్పింపజేశాడు. ఇప్పుడు D H లారెన్సుని ఆంగ్లసాహిత్యంలో దార్శనికుడైన మేధావిగా, ఆంగ్లసాహిత్యానికి ప్రతినిథిగా గుర్తిస్తున్నారు.

D. H. Lawrence, world famed author (1906)
D. H. Lawrence, world famed author (1906) (Photo credit: Wikipedia)

DH   లారెన్సు.

From A College Window

The glimmer of the limes, sun-heavy, sleeping,
Goes trembling past me up the College wall.
Below, the lawn, in soft blue shade is keeping,
The daisy-froth quiescent, softly in thrall.

Beyond the leaves that overhang the street,
Along the flagged, clean pavement summer-white,
Passes the world with shadows at their feet
Going left and right.

Remote, although I hear the beggar’s cough,
See the woman’s twinkling fingers tend him a coin,
I sit absolved, assured I am better off
Beyond a world I never want to join.

.

By D H Lawrence

(11 September 1885 – 2 March 1930)

English Novelist, Poet, Playwright,Essayist, Literary Critic and Painter.

His collected works represent an extended reflection upon the dehumanizing effects of modernity and industrialisation. In them, Lawrence confronts issues relating to emotional health and vitality, spontaneity, and instinct.

Lawrence’s opinions earned him many enemies and he endured official persecution, censorship, and misrepresentation of his creative work throughout the second half of his life, much of which he spent in a voluntary exile which he called his “savage pilgrimage. At the time of his death, his public reputation was that of a pornographer who had wasted his considerable talents.

E. M. Forster, in an obituary notice, challenged this widely held view, describing him as, “The greatest imaginative novelist of our generation”. The influential Cambridge critic F. R. Leavis championed both his artistic integrity and his moral seriousness, placing much of Lawrence’s fiction within the canonical “great tradition” of the English novel. Lawrence is now valued by many as a visionary thinker and significant representative of modernism in English literature. (courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/D._H._Lawrence)

%d bloggers like this: