అనువాదలహరి

Home-sickness … BVV Prasad, Telugu Poet

When there was no ruffle
all ripples hid under the lake
and water nestled in water rather nicely.

When there was no streak of light
all shadows ducked behind night
and darkness reposed in downy darkness

When everything was calm
all sounds dissolved in silence,
and serenity had spread out stately.

***

Then,
where did we all hide
when there was no being?
And what had happened to the whole creation?

Just as concentric ripples emanate
from a placid pond once a stone is thrown into it
some inexplicable ripples of anguish
have surfaced after raising these questions.

Along with this wintry fog rises
an anxiety to reach the place of origin
to fill the air and the surrounding firmament.

.

BVV Prasad

(21st Nov 1966 -)

Mr. Prasad, a Graduate in Commerce,  has turned to poetry under the influence of Sarat, Sri Sri, Chalam, Tagore, Tolstoy and Sanjeev Dev. He claims that reading Ramana Maharshi had given him a clear view of life and helped shaping right responses to the problems of life.  He was aloof from mainstream poetry for quite sometime after he was disillusioned with people’s apathy towards literature, and the hypocrisy of litterateurs and their narrow-mindedness which was the reason behind such disinterest, and the dry and passionless human relations.

He has 6 volumes of poetry  to his credit. The present poem is taken from his latest collection of poems “Akasam (The Sky)”,  published in 2011.

.

ఇంటిబెంగ

.

ఏ అలజడీ లేనపుడు
అలలన్నీ కొలనులో దాగివుండి
నీటిలోనీరు  పొందికగా సర్దుకొంది.

ఏ వెలుతురూ లేనపుడు
నీడలన్నీ రాత్రిలో దాగివుండి
చీకటిలో చీకటి హాయిగా విశ్రమించింది.

ఏ కదలికా లేనపుడు
శబ్దాలన్నీ నిశ్శబ్దం లో దాగివుండి
ప్రశాంతత ప్రశాంతంగా విస్తరిస్తోంది

అయితే
ఏ పుట్టుకా లేనపుడు
అందరం ఎక్కడదాగివున్నాం?
సృష్టి ఏమై వుంటుంది?

కొలనులో రాయి వేసాక
నీటివలయాలు బయటపడినట్లు
ఈ ప్రశ్నలువేసుకున్నాక
ఏవో దిగులు వలయాలు బయటపడుతున్నాయి

బయలుదేరిన చోటికి, త్వరగా తిరిగివెళ్ళాలనేబెంగ ఏదో
ఈ శీతాకాలపు పొగమంచుతోపాటు
గాలినిండా, ఆకాశం నిండా పరివ్యాప్తమౌతోంది.  
.
బి.వి.వి. ప్రసాద్

%d bloggers like this: