అనువాదలహరి

నీకు పదిహేడేళ్ళప్పుడు… Maria Zafar, Indo-Anglian Poet

.

ఆమె ముసిముసినవ్వులు
నీకు వినిపించేయంటావు.
నీకు అప్పుడు పదిహేడేళ్ళు
ఆమె ఈడేరిన అప్సరస
నీ కలల బాల… లోలిత.

ఆమె సడిచేయని ఊర్పులూ, రహస్యభాషణలూ
ప్రేమలోని లోతులు తెలుసునంటావు
నీకు అప్పుడు పదిహేడేళ్ళు
ఆమె కుందనపు బొమ్మ, అమలిన
అనాఘ్రాత కుసుమం
ఎప్పుడూ పచ్చిగా ఉండే జ్ఞాపకం.

ఆమె నిరాశామయ జీవనగాథలన్నీ
అవగాహనచేసుకున్నాననీ
ఆమె మనసు పూర్తిగా తెలుసుననీ ఏవేవో అంటావు
నీకు అప్పుడు పదిహేడేళ్ళు
ఆమె వేసవి నీరెండలో హాయిగానిద్రించే
మెరుగుపెట్టిన మేలిముత్యం

ఆమె కాంతులీను కళ్ళను చదివేననీ
అందులో ఏవో చిత్రమైన
విషాదఛాయలు కనుగొన్నాననీ అంటావు
నీకు అప్పుడు పదిహేడేళ్లు
ఆమె చూడబోతే అంతుచిక్కని ప్రశ్న
మనసు వివశంచేసేచిత్రకారుడి వెలుగునీడల దృశ్యాదృశ్యరేఖ

ఆమెను పలకరించేననీ, దానితోపాటు ఆమెతో
తీయని ప్రేమభాషణలు నెరపేననీ కూడా అంటావు
నీకు అప్పుడు పదిహేడేళ్ళు
ఆమె ఒక అమాయకపు జోలపాట
మనసుకి హత్తుకుని, మాయమయే స్పష్టమైన క్రీనీడ.

.

Image Courtesy
Maria Zafar

మేరియా జఫర్ .

When You Were Only Seventeen

.

You say, you heard those stifled giggles

In the midst of raging ruckus

When you were only seventeen

And she, a nubile nymphet,

Lolita, of your dreams

.

You say, you knew the depth of love

And her muffled gasps and whisperings

When you were only seventeen

And she, a doll,

Naïve and chaste

Like memories evergreen

.

You say, you saw the insides of her soul

And deciphered the dreary tales of her life and so

When you were only seventeen

And she, a precious polished pearl

In a sweet siesta of summer serene

.

You say, you read her resplendent eyes

And found a bizarre pool of gloomy sights

When you were only seventeen

And she, an enigma

A captivating chiaroscuro in a painter’s scene

.

You say, you had her at hello

And exchanged sweet nothings in one go

When you were only seventeen

And she, just an innocent lullaby

Fading like a shadow, catchy and keen

.

Maria Zafar

Maria Zafar is a BA (Hons.) in English literature (2006-2009) from Delhi University. She was greatly moved when her aunt was diagnosed with abdominal cancer. The pain, the frustration, the tears, her intense yearning to live inspired Maria to take to poetry to put her aunt’s emotional state into words. She says since then her love and passion for writing has grown more intense and compelling.

She was an editorial intern at Orient Blackswan for some time and is now a freelance Journalist with Times Of India, Delhi.  Apart from writing, Maria enjoys travelling, reading, music, movies and enjoying life to the hilt, as she believes life is indeed worth living.

She is a versatile poet and her poems appeared on the internet, and more prominently in MuseIndia.com.

She can be reached at her email : mariazafar11@gmail.com

%d bloggers like this: