అనువాదలహరి

ఎదురుపడ్డ మృత్యువు … Shiv K Kumar

ఆ నీలిరంగు గంటెనపూలు,
ముసుగులోతప్పెట్లలా సడిలేకుండ,
తిరోజ్ఞ్ముఖమౌతున్న సేనలా,
చావువాయిద్యంలా చిత్రంగా గలగలలాడేయి.

దాని భారీ పృష్టం మీద కూర్చున్న
నా తెల్ల ఆల్సేషియన్ కుక్క ‘జ్యూస్’, ఎందుకో
ఒక్క సారి ఏడుపు లంకించుకుంది

కానీ, బాగా గాలి వీస్తున్న ఆ మధ్యాహ్నవేళ,
దీవాను మీద మొగలాయీ తలగడలకు చేరబడి
మహరాణీలా కూర్చున్న ఎనభై మూడేళ్ళ మా అమ్మతో
చతుర సంభాషణ జరుపుతున్న నేను
ఈ శకునాలేవీ గుర్తించలేకపోయాను

.

నేను చెప్పినదానికో, చెప్పనిదానికో గాని
ఆమె పగలబడి నవ్వింది. ఒక లిప్త పాటు విరామం.

తర్వాత తలుపుగడియ కదిలిన చప్పుడు, ఆమె గొంతు
కుండలో వేసి గిలకరించిన గులకరాళ్ళలా
దగ్గుతో కింకలుచుట్టుకుపోవడం మొదలెట్టింది.
కుక్క ఏడుపు మాని, మూడుసార్లు మొరిగింది.
మా అమ్మ గుండెమీద చెయ్యి అలాగే ఉండిపోయింది
అంతే! నేను నిర్భాగ్యుడిని అయిపోయాను.

నా వేదనలో ఎక్కడో నిగూఢమైన బంధాలు
ఒక్కటొక్కటే తెగుతున్న చప్పుడు విన్నాను

.

హిందువుల నమ్మకం ప్రకారం,
పదమూడు రోజులుపాటు ప్రేతాత్మ
తన లౌకిక ఆవాసము చుట్టూ తిరుగాడుతుందట
కనుక పదమూడురోజులపాటు
నేను ఆ ఆత్మతో సంభాషించేను.

.

ఇప్పుడు,
ఎప్పుడు తలుపులు కొట్టుకున్నా,
చలిగాలి ఊళలేసినా,
కుక్క ఏడ్చినా,
గంటెనపూలు గలగలలాడినా,
ఆమె నాలో ఉన్నట్టే
అనుభూతి చెందుతున్నాను.

.

Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Shiv_K._Kumar

షివ్ కె. కుమార్.

.

An Encounter with Death

.

The blue-bells clanged like

muffled cymbals, beating

the retreat in a weird, funeral sound.

Zeus, my white Alsatian, resting

on his massive haunches, suddenly

struck up a plaintive whine.

But that gusty afternoon

I sensed not these forebodings,

still joking with my mother who reclined

against the Mugal pillows on the divan,

like an empress, four score and three.

She laughed boisterously at something I said

or unsaid. And then a pause, and then as though

the door-handle shook, but it was her throat

caught in the noose of convulsive gasps, rattling

like tiny pebbles in an earthen pitcher

The dog’s whine broke into three yelps

my mother’s hand was on her heart

I was undone.

In my flush I heard the snapping of some

mysterious bonds.

For thirteen days, say the Hindus, the departed

soul hovers round its earthly habitat,

and so for thirteen days I have communed with the spirit

Whenever a door rattles, a nipping

wind howls, a dog whines or

blue-bells clang, I feel her

presence within me.

.

Shiv K Kumar (1921)

Poet, Playwright, short-story writer, Novelist, Translator and Critic with 12 volumes of published poetry in English and Urdu, 6 novels, One play, and a translation of Faiz Ahmed Faiz from Urdu to English.

(Text courtesy: http://archive.org/stream/gatheredgrace029041mbp/gatheredgrace029041mbp_djvu.txt  … A Project Gutenberg initiative.)

%d bloggers like this: