అనువాదలహరి

The Ultimate Survivor … Vinnakota Ravi Sankar, Indian Poet

.

Gradually
Life becomes
a reconciliation to death.
Instead of pigeons, now
Lapwings carry messages.

The smiling faces
of the childhood group-photo
leave one by one
searching for their own.

Not only the actors,
even the audience recede
one after another.
There will be nobody left
on either side,
to share tears
for the tragedy on the stage.

Besides shedding its leaves,
The deciduous Family Tree
sheds its roots as well
intermittently.

After all tangles are disentangled
and all strings are snapped,
a wizened spiritless frame remains
like the sole thread
connecting it to the Nature.
.

Photo Courtesy: Vinnakota Ravi Sankar

Vinnakota Ravi Sankar

Mr. Vinnakota Ravi Sankar is living in Columbia, South Carolina, USA for the last 14 years. He has to his credit three collections of poetry in Telugu published so far — kuMDeelO marri ceTTu (The Bunyan in a Flowerpot) (1993), vEsavi vaana(Summer Rain) (2002) & remDO paatra (The Second Role)(2010).

.

తెలుగు మూలం:

ఆఖరి మనిషి
.

క్రమక్రమంగా
మరణానికి అలవాటుపడటమే
జీవితంగా మారిపోతుంది.
పావురాలకి బదులు తీతువు పిట్టలు
ఉత్తరాలు మోసుకువస్తాయి.

చిన్నప్పటి గ్రూప్ఫోటోలో
చిరునవ్వులు చిందించినవారంతా
ఎవరి ఫొటో వారు వెతుక్కుని
వెళ్ళిపోతారు

నటులేకాదు, ప్రేక్షకులు కూడా
ఒకరొకరుగా నిష్క్రమిస్తారు.
రంగస్థలం మీది విషాదానికి
కలిసి కన్నీరు పెట్టటానికి
ఇరువైపులా ఎవరూ కనబడరు

ఆకులతోబాటు
ఈ “సంసారవృక్షం”
వేళ్ళు కూడా ఒకటొకటిగా
పోగొట్టుకుంటుంది

అన్ని ముడులూ విడిపోయాక
అన్ని తీగలూ తెగిపోయాక
ప్రపంచంతో కలిపే ఏకైక సూత్రంలా
శుష్కించిన ఒక శరీరం
మిగిలిపోతుంది.

.

విన్నకోట రవిశంకర్

%d bloggers like this: