అనువాదలహరి

Pablo Neruda

 

.

 

మిధ్యగా కనిపిస్తున్న ఈ బహుళంలో,
అన్ని ఆకులూ … ఈ ఆకే
అన్ని రేకులూ… ఈ పువ్వే.
అన్ని పళ్ళూ ఒక పండే
అన్ని చెట్లూ ఒక చెట్టే
ఒక్క పువ్వు ఈ ప్రపంచాన్ని నడిపించగలదు. 

 

పావ్లో నెరూడా

 

(పైకి ఎంతో సరళంగా కనిపిస్తున్న ఈ కవితలో, గొప్ప తాత్త్విక సత్యం ఉంది. నిజానికి అన్ని రూపాలలో కనిపిస్తున్న పువ్వైనా, ఆకైనా, అవి ఒక్కటే. ఆ ఒక్కటీ మిగతావాటికన్నిటికీ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తోంది.  ఒక్క పువ్వు ఈ ప్రపంచాన్ని నడిపించగలదనడంలో, ఆశావహ దృక్పథమే కాదు, మానవతప్పిదాల వల్ల సృష్టిలో కొంత వినాశం జరిగినా, తిరిగి పుంజుకోగలదు అన్న భావన ఉంది అందులో.)

 

 

Pablo Neruda (1956)
Pablo Neruda (1956) (Photo credit: Wikipedia)

 

.

 

All leaves are this leaf,

 

all petals, this flower

 

in a lie of abundance.

 

All fruit is the same,

 

the trees are only one tree

 

and one flower sustains all the earth.

 

(“Unity,” from Manual Metaphysics by Pablo Neruda; trans. by Ben Belitt)

 

Pablo Neruda

 

 

%d bloggers like this: