అనువాదలహరి

నాన్నంటే… అజ్ఞాత కవి.

sky
sky (Photo credit: Wikipedia)

.

భగవంతుడు

మహా పర్వతాల పటుత్వాన్నీ

మహా వృక్షాల ఔన్నత్యాన్నీ

వేసవి సూర్యుడి వేడిమినీ

మహాసముద్రాల ప్రశాంతతనీ

విశ్వాత్మ ఔదార్యశీలతనీ

నిర్భీతిగా నిదురపుచ్చే రేయి నెమ్మి హస్తాన్నీ

గతకాలాల విజ్ఞతనీ

గరుడుడి వియద్విహార శక్తినీ

వాసంత ప్రభాతపు ఆనంద హేలనీ

ఆవగింజ మొక్కవోని ఆత్మస్థైర్యాన్ని

అనంతమైన సహనాన్నీ

సంసారమంత గంభీరమైన అవసరాల్నీ ఎంచెంచి ఏర్చి

ఈ లక్షణాలన్నీ కలగలిపి

ఇంకేమీ అవసరంలేకపోవడంతో

తను ఊహించిన అత్యుత్తమ ఆకృతి అతనికి పూర్తయిందని

దానికి తండ్రి అని నామకరణం చేశాడు.

అజ్ఞాత కవి.

.

What Makes A Dad

God took the strength of a mountain,
The majesty of a tree,
The warmth of a summer sun,
The calm of a quiet sea,
The generous soul of nature,
The comforting arm of night,
he wisdom of the ages,
The power of the eagle’s flight,
The joy of a morning in spring,
The faith of a mustard seed,
The patience of eternity,
The depth of a family need,
Then God combined these qualities,
When there was nothing more to add,
He knew His masterpiece was complete,
And so,

He called it … Dad
– Author Unknown

Poem Courtesy: http://www.indobase.com/fathersday/fathers-day-poems/whats-a-dad.html

%d bloggers like this: