అనువాదలహరి

Absurd Painting … Praveena Kolli

.

It’s a medley of colours smeared
of ideas, ensconced in the inmost layers of the mind,
hanging on to the tip of the brush for long and
dropped and splattered in a dream.

Who knows
If the infinities at the centres of circles
and emotional upsurges in the haphazard strokes
betoken
lust or infatuation
love or hatred
spirit or lifelessness…?

Interpretations … unintelligible
Ambiguities … endless.

The figure drawn
in the stillness of the silent shadow,
was hanging for long by the tip of the nib
when deep within heart there was an upheaval of unrest,
and thoughts billowed like a restless sea
and were caught in a clueless tangle …

Who could say
if it is grace or grief that face betokens
when it looks different every time you look at it.

Therein that picture
all strokes stretch without end or epoch
like my thoughts;
lines are in the look out for a direction
like my dreams;
and all images dissolve into nothingness
like death.

The absurd painting hanging on to the wall in my room
is just like me… my facsimile.

.

Image Courtesy: Praveena Kolli

Praveena Kolli

Praveena Kolli  is working as an instructor in AUS, UAE. She holds a Master’s Degree in Computer Science. She has been an active contributor to poetry forums on FB and is running her blog    http://alochanalu.wordpress.com since 2nd January 2011.

.

అబ్సర్డ్ పెయింటింగ్

మనసు పొరలలో నిక్షిప్తమైన బావాలు
కుంచె కొసలకు వేళాడి వేళాడి
ఏ కలనో జారిపడి
అలుక్కుపోయిన రంగుల కలబోత

వృత్తాల గర్భాల్లో అనంతాలు
వంకరటింకర గీతల్లో భావోద్వేగాలు
మోహమో, వ్యామోహమో
ప్రేమమయమో, ద్వేషపూరితమో
జీవమో, జీవచ్చవమో
ఏమో
ఏవేవో అర్థాలు
అంతులేని అయోమయాలు

హృదయాంతరాలలో ప్రకంపనల అలజడి లేపి లేపి
ఆలోచనల అలలు ఎగిసెగిసిపడి
చిక్కు ముడులలో బిగిసి బిగిసి
పాళీ కొనలకు అటు ఇటు ఊగిసలాడి
స్తబ్దత నిశ్శబ్దము నీడలో
చిత్రించబడిన ఆకారం
ఆ మోములో
ఆనందమో విషాదమో ఎవరికెరుక?
వీక్షించిన ఒక్కోమారు ఒక్కో బావం…

ఆచిత్రంలో
అన్నీ ఆద్యంతాలకు పరుగులు తీస్తున్న గీతలే
నా ఆలోచనల్లా
అన్నీ దిక్కులను వెతుకుతున్న రేఖలే
నా ఆశల్లా
అన్నీ శూన్యంలో అంతమవుతున్న ఆకృతులే
మనిషి మరణంలా

మా గోడకు వేలాడుతున్న అబ్సర్డ్ పైంటింగ్
అచ్చు గుద్దినట్టు నాలా………

.

Praveena Kolli

%d bloggers like this: