అనువాదలహరి

మైక్రోస్కోప్ లో … మిరొస్లావ్ హోబ్, చెక్ కవి

.

ఇక్కడకూడా మతిపోగొట్టే సుందర దృశ్యాలూ,

చంద్రోపరితలాలూ, నీరవ ప్రదేశాలూ ఉన్నాయి.

ఇక్కడకూడా జీవకణాలూ,

సేద్యగాళ్ళూ, తమజీవితాన్ని తృణప్రాయంగా త్యజించగల

యోధులైన కణాలూ ఉన్నాయి.

ఇక్కడకూడా సమాధులూ,

కీర్తిప్రతిష్టలూ, గుర్తింపులేకపోడాలూ ఉన్నాయి.

వ్యవస్థలమీద తిరుగుబాటు గూర్చి

నేను గొణుగుడు వింటున్నాను

.

మిరొస్లావ్ హోబ్,

చెక్ కవి,  వ్యాధినిరోధశాస్త్రజ్ఞుడు

(13 September 1923 – 14 July 1998)

.

In the Microscope

Here too are the dreaming landscapes,
lunar, derelict.
Here too are the masses,
tillers of the soil.
And cells, fighters
who lay down their lives for a song.

Here too are cemeteries,
fame and snow.
And I hear the murmuring,
the revolt of immense estates.

Miroslav Holub

(13 September 1923 – 14 July 1998)

Holub is one of the foremost Czech poets of the 20th century (and of Europe) and a reputed Immunologist.He has 10 volumes of poetry to his credit.

His poems frequently deal with the grim realities of life and are written with scientific exactitude. He is widely translated (into more than 30 languages).


%d bloggers like this: