అనువాదలహరి

గుడారాల దీపాల వెలుగులో… Walt Whitman

గుడారాల దీపాలవెలుగులో,

నా చుట్టూ నిశ్శబ్దంగా,

నెమ్మదిగా కొన్ని అందమైన నీడలు తారట్లాడుతున్నాయి…

ముందుగా నేను గమనించింది

దూరాన నిద్రలో నున్న సైనిక  పటాలం;

రేఖామాత్రంగా కనిపిస్తున్న పొలాలూ;

చిట్టడవుల చివరలూ; చిమ్మచీకటీ;

ఉండుండి చీకటిని వెలిగిస్తూ

చలిమంటలను ఎగదోసినపుడు

పైకి ఎగసిపడే నిప్పు రవ్వలూ…

నిశ్శబ్దమూ;

అప్పుడప్పుడు  దెయ్యాల్లా కదుల్తున్న

ఒకటో అరో మనుషుల జాడలూ;

చెట్లూ చేమలూ

(ఒక్కసారి కళ్ళెత్తిచూసేసరికి

అవి నన్నుదొంగచాటుగా గమనిస్తున్నాయేమోనని అనిపించింది);

గాలికూడా ఆలోచనలతో జతకట్టి ఊరేగుతుంటే…

ఓహ్! ఎంత సున్నితమైన, అద్భుతమైన ఆలోచనలు…

జీవితం గురించీ, మృత్యువుగురించీ,

ఇంట్లోవాళ్లగురించీ, గతమూ, గతించిన ప్రేమలూ,

దూరమైపోయినవాళ్ళూ;

నేనలా నేలమీద కూర్చుని గమనిస్తుంటే,

నా చుట్టూ చప్పుడుచెయ్యకుండా వెళ్తున్న ఊరేగింపులా…

దూరాన్నున్న గుడారాల వెలుగునుండి

ప్రవాహంలా వస్తున్ననీడలు…

.

Walt Whitman's use of free verse became apprec...

వాల్ట్ వ్హిట్మన్

(May 31, 1819 – March 26, 1892)

.

By the Bivouac’s Fitful Flame

.

By the bivouac’s fitful flame,
A procession winding around me, solemn and sweet and slow;—but first I note,
The tents of the sleeping army, the fields’ and woods’ dim outline,
The darkness, lit by spots of kindled fire—the silence;
Like a phantom far or near an occasional figure moving;
The shrubs and trees, (as I lift my eyes they seem to be stealthily watching me;)
While wind in procession thoughts, O tender and wondrous thoughts,
Of life and death—of home and the past and loved, and of those that are far away;
A solemn and slow procession there as I sit on the ground,
By the bivouac’s fitful flame.

.

Walt Whitman

(May 31, 1819 – March 26, 1892)

American Poet

%d bloggers like this: