అనువాదలహరి

మనిషి… సర్ జాన్ డేవీస్

.

నాకు తెలుసు ఈ జీవికి అన్నీ తెలుసుకోగల సమర్థత ఉందని,

కానీ, అది అన్ని విషయాలలోనూ గుడ్డిగానూ, అవివేకంగానే ప్రవర్తిస్తుంది.

నాకు తెలుసు, ప్రకృతి ముద్దుబిడ్డల్లో నేనూ ఒకడినని

కానీ, ఎప్పుడూ తుఛ్ఛమైన విషయాలకే బానిసనవుతుంటాను.

.

నా జీవితం బాధామయమనీ, కానీ క్షణికమనీ తెలుసు;

నా ఇంద్రియాలు నన్ను అన్నివిషయాలలోనూ వంచిస్తాయనీ తెలుసు;

చివరగా, నేను మనిషినని కూడ నాకు తెలుసు—

అది గర్వకారణమే కాదు, దౌర్భాగ్యం కూడా.

.

సర్ జాన్ డేవీస్

(16 April 1569 – 8 December 1626)

.

Man

I know my soul hath power to know all things,
Yet she is blind and ignorant in all:
I know I’m one of Nature’s little kings,
Yet to the least and vilest things am thrall.

I know my life ‘s a pain and but a span;
I know my sense is mock’d in everything;
And, to conclude, I know myself a Man—
Which is a proud and yet a wretched thing.

.

Sir John Davies.

(16 April 1569 – 8 December 1626)

English poet, Lawyer, and Politician.

%d bloggers like this: