అనువాదలహరి

నవ్వే హృదయం … ఛార్ల్స్ బ్యుకోవ్స్కీ

నీ జీవితం నీది.
దాన్ని ఒకరికి దాసోహం అనేలా తొక్కిపెట్టకు.
అప్రమత్తంగా ఉండు

మార్గాంతరాలు లేకపోలేదు.
ఎక్కడో ఒకచోటునుండి చిన్నవెలుతురు కనిపించకపోదు

అదేమంత పెద్ద వెలుగుకాకపోవచ్చు గాని,
చీకటిని హరించడానికి సరిపోతుంది
కనుక అప్రమత్తంగా ఉండు

దైవం నీకు అవకాశాలు కల్పిస్తూనే ఉంటుంది.
అవితెలుసుకో.
వాటిని అందుకో.

నువ్వు మృత్యువునయితే జయించలేకపోవచ్చు గాని,
అప్పుడప్పుడు జీవితంపై కలిగే
నిరాసక్తతని మాత్రం జయించగలవు.

ఇది నువ్వు ఎంత ఎక్కువ నేర్చుకుంటుంటావో,
నీకు అంత ఎక్కువ వెలుగు కనిపిస్తుంటుంది.

నీ జీవితం నీది.
అది నువ్వు బతికుండగానే తెలుసుకో.

నువ్వు ఒక అద్భుతానివి.
దైవం నిన్ను చూసి అనందపడడానికి
ఉవ్విళ్ళూరుతుంటుంది. గ్రహించు.

.

English: Charles Bukowski, portrait by italian...
English: Charles Bukowski, portrait by italian artist Graziano Origa, pen&ink+pantone, 2008 (Photo credit: Wikipedia)

ఛార్ల్స్ బ్యుకోవ్స్కీ

.

The Laughing Heart

.

your life is your life
don’t let it be clubbed into dank submission.
be on the watch.
there are ways out.
there is a light somewhere.
it may not be much light but
it beats the darkness.
be on the watch.
the gods will offer you chances.
know them.
take them.
you can’t beat death but
you can beat death in life, sometimes.
and the more often you learn to do it,
the more light there will be.
your life is your life.
know it while you have it.
you are marvelous
the gods wait to delight
in you.

Charles Bukowski

%d bloggers like this: