అనువాదలహరి

మనసులో మాట … ఛార్ల్స్ బ్యుకోవ్స్కీ

English: Some say I'm lucky ....... ....... bu...
English: Some say I’m lucky ……. ……. but you’re the lucky one – ‘cos I’m a panther really. The cat is peeping over the wall at Netton Old Farmhouse. (Photo credit: Wikipedia)

.

పక్కమీదకి గెంతే

చావు-పిల్లి కోసం

ఎదురుచూస్తూ,

నా భార్యను

తలుచుకుంటుంటే

నాకు బాధ వేస్తోంది

.

రేపు

కొయ్యలా

బిర్రబిగుసుకుపోయి

తెల్లగా పాలిపోయిన

ఈ శరీరాన్ని చూసి

ఒక సారి కదిపి,

“ఏమండీ”

అని ఏడుస్తుంది.

కానీ,

ఈ “ఏమండీ” పలకడు

.

నన్ను బాధించేది

నా చావు కాదు.

అయ్యో,

ఈ పనికిమాలిన శరీరపుకుప్పతో

నా భార్య మిగిలిపోతుందే అని!

నాకు ఆమెతో చెప్పాలని ఉంది

ఆమెపక్కని

ఎన్ని రాత్రుళ్ళు పడుకున్నా

ఆమెతో

ఎన్ని పనికిమాలిన

వాగ్వివాదాలు చేసినా,

మనసురంజించినవీ,

కష్టపెట్టినవీ మాటాడుకున్నా

ఎన్నడూ చెప్పనిమాట

ఇప్పుడు నిర్భయంగా చెప్పొచ్చు:

నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను.

.

ఛార్ల్స్ బ్యుకోవ్స్కీ

(ఆగష్టు 16, 1920 – మార్చి 9, 1994)

అమెరికను కవీ, నవలకారుడూ, కథా రచయితా.

Charles Bukowski
Charles Bukowski (Photo credit: Wikipedia)

.

Confession

.

waiting for death
like a cat
that will jump on the
bed

I am so very sorry for
my wife

she will see this
stiff
white
body
shake it once, then
maybe
again

“Hank!”

Hank won’t
answer.

it’s not my death that
worries me, it’s my wife
left with this
pile of
nothing.

I want to
let her know
though
that all the nights
sleeping
beside her

even the useless
arguments
were things
ever splendid

and the hard
words
I ever feared to
say
can now be
said:

I love
you.

Charles Bukowski

(August 16, 1920 – March 9, 1994)

American poet, novelist and short story writer

Bukowski is the ‘Godfather’ for Dirty realism, a north american literary movement, where the writers write about the untouched side of contemporary life – a deserted husband, an unwed mother, a car thief, a pickpocket or a drug addict. Written in a detached and dispassionate way, ranging between comedy and savageness. These insistently compassionate stories are characterized by an economy of words and a focus on surface description. Authors working within the genre tend to eschew adverbs and prefer context to dictate meaning. The characters in dirty realist stories and novels tend to be ordinary, unremarkable people, often with few resources and little money.
Related articles

%d bloggers like this: