అనువాదలహరి

తేలికగా నడవండి … ఆస్కార్ వైల్డ్ (తన చెల్లెలి స్మృతిలో)

Oscar Wilde at Oxford
Oscar Wilde at Oxford (Photo credit: Wikipedia)

.

అడుగులు తేలికగా వేసి నడవండి,
ఆమె ఈ మంచుపొరకిందే ఉంది

ష్! నెమ్మదిగా మాటాడండి,
ఆమె విరులు విరియడాన్ని వినగలదు

మేలిమి బంగారంలాంటి ఆమె జుత్తు,
తుప్పుతో కళంకితమైపోయింది

పాపం, చిన్నపిల్ల, ఎంతో అందమైనది,
మట్టిలో కలిసిపోయింది

తెల్లకలువలాంటిది,
హిమమంత తెల్లనిది

తను స్త్రీనన్న విషయంకూడ
తెలియనంత అమాయకంగా పెరిగింది

ఇప్పుడు శవపేటిక, బరువైన రాతిపలకా
ఆమెగుండెమీద కూర్చున్నాయి

నేను ఏకాంతంలో శోకిస్తున్నాను,
తను మాత్రం ప్రశాంతంగా నిద్రిస్తోంది

చాలు. ఆపండి. మీ వీణా నాదాల్నీ,
శోక గీతికలనీ ఆమె వినలేదు.

నా జీవితం ఇక్కడ సమాధి అయిపోయింది.
కాస్త మట్టివేసి కప్పేయండి.

.

ఆస్కార్ వైల్డ్.

.

Tread Gently

.

Tread lightly, she is near

Under the snow,

Speak gently, she can hear

The daisies grow

All her bright golden hair

Tarnished with rust,

She that was young and fair

Fallen to dust.

Lily-like, white as snow,

She hardly knew

She was a woman, so

Sweetly she grew.

Coffin-board, heavy stone,

Lie on her breast,

I vex my heart alone,

She is at rest.

Peace, peace, she cannot hear

Lyre or sonnet,

All my life’s buried here,

Heap earth upon it.

%d bloggers like this: