అనువాదలహరి

కొడుక్కి అమ్మ ఉత్తరం … లాంగ్స్టన్ హ్యూజ్

Don't turn back
Don’t turn back (Photo credit: xXxRawrKidRawrxXx)

.

ఒరే, నాన్నా! నీకో విషయం చెప్పాలి:
నా జీవితం ఏమీ
బంగారు మెట్లెక్కినంత సాఫీగా గడిచిపోవడంలేదు.
అన్నీ కర్రమెట్లే.
చాలాచోట్ల మేకులు దిగి ఉన్నాయి.
మెట్లకి పెచ్చులూడిపోయాయి.
చెక్కలు అక్కడక్కడ కన్నాలు కూడపడ్డాయి.
దానిమీద తివాచీ చిరిగిపోయి కొన్ని చోట్ల బోసిగా కూడా ఉంది

అయినా, ఆగకుండా ఎక్కుతూనే ఉన్నాను.
మధ్యలో మార్గాయాసం తీర్చుకుంటున్నాను.
అవరోధాలొచ్చినపుడు దిశమార్చుకుంటున్నాను,
ఒక్కోసారి ఎక్కడా వెలుతురుకనరానప్పుడు,
చీకట్లోనే గుడ్డిగా ప్రయాణిస్తున్నాను.
కాబట్టి, నాన్నా,
నువ్వెన్నడూ వెనకడుగెయ్యడానికి ప్రయత్నించకు.
మెట్లమీదే చతికిలబడిపోకు
ముందుకి సాగడం కష్టంగా కనిపిస్తోందని.

నాన్నా! క్రుంగిపోవద్దు.
నేను ఇంకా ఎక్కుతూనే ఉన్నానురా తండ్రీ,
నేనింకా ఎక్కుతూనే ఉన్నాను.
నా జీవితం ఏమీ
బంగారు మెట్లెక్కినంత సాఫీగా గడిచిపోవడంలేదు.

.

Français : Explanation of License: The is a wo...
Français : Explanation of License: The is a work by photographer Gordon Parks for the U.S. Office of War Information of 1943. U.S. Office of War Information Prints & Photographs Division Library of Congress REPRODUCTION NUMBER: LC-USW3-033841-C (Photo credit: Wikipedia)

లాంగ్స్టన్ హ్యూజ్

.

Mother To Son
.
Well, son, I’ll tell you:
Life for me ain’t been no crystal stair.
It’s had tacks in it,
And splinters,
And boards torn up,
And places with no carpet on the floor—
Bare.
But all the time
I’se been a-climbin’ on,
And reachin’ landin’s,
And turnin’ corners,
And sometimes goin’ in the dark
Where there ain’t been no light.
So, boy, don’t you turn back.
Don’t you set down on the steps.
‘Cause you finds it’s kinder hard.
Don’t you fall now—
For I’se still goin’, honey,
I’se still climbin’,
And life for me ain’t been no crystal stair.
.
Langston Hughes

(February 1, 1902 – May 22, 1967)

American Poet, Social Activist, Novelist, Playwright, and Columnist.

%d bloggers like this: