అనువాదలహరి

ఆవేదన … ఆస్కార్ వైల్డ్

Oscar Wilde
Oscar Wilde (Photo credit: boocal)

.

విశాలమైన బంగారపు పాతరలు సంపాదించి

తుఫానుల వలన భయం గాని

అడవిలో చెట్లు కూలుతున్న చింతగానీ లేని

ఎవరికైనా జీవితం సాఫీగా సాగితే సాగనీ

.

ఆకలితో అలమటించిన రోజుల వేదనగాని

బాధలూ కన్నీళ్లతో తలపండిన తండ్రిగాని

ఏకాంతంలో దుఃఖాశృవులు రాల్చే తల్లిగాని ఎరుగక

ఎవరికైనా జీవితం సాఫీగా సాగితే సాగనీ.

.

కానీ, అలయించే కష్టాల,పోరాటాల బాటలో

కాళ్ళరిగినా, ఎంత జీవనవిషాదంలోనైనా

దేవునికి చేరువగా నిచ్చెనలు వేసేవారికి

మాత్రం జీవితం సాఫీగా సాగిపోవాలి

.

ఆస్కార్ వైల్డ్

(16 October 1854 – 30 November 1900)

.

A Lament

.

O well for him who lives at ease
With garnered gold in wide domain,
Nor heeds the splashing of the rain,
The crashing down of forest trees.

O well for him who ne’er hath known
The travail of the hungry years,
A father grey with grief and tears,
A mother weeping all alone.

But well for him whose feet hath trod

The weary road of toil and strife,
Yet from the sorrows of his life
Builds ladders to be nearer God.

.

Oscar Wilde

(16 October 1854 – 30 November 1900)

Irish Dramatist, Poet and Author.

For his bio please visit: http://www.online-literature.com/wilde/

%d bloggers like this: