అనువాదలహరి

వస్తానని రాలేదు … థామస్ హార్డీ

broken appointment
broken appointment (Photo credit: Jon Erickson)

.

నువ్వు వస్తానని రాలేదు

కాలం నిర్లిప్తంగా పరిగెత్తుకుంటూ పోయింది.

నన్ను మొద్దుబారిపోయేలా చేస్తూ.

అయినా, నువ్వు నా ఎదురుగా లేకపోవడంకంటే కూడ

ఎక్కువగా బాధించింది… నీ వ్యక్తిత్వంలో

మన విముఖతని సైతం త్రోసిరాజనగల

ఉదాత్తమైన కనికరభావన కనిపించకపోవడం.

ఆశల చిట్టచివరి ఘడియ గడిచిపోయి,

నువ్వురాకపోయిన తర్వాత నేనొంతో దుఃఖించాను.

.

నువ్వు నన్ను ప్రేమించటం లేదు.

ప్రేమ ఒక్కటే మనిషిపై విశ్వాసాన్ని కలుగజేస్తుంది.

నాకు నువ్వు ప్రేమించడం లేదనీ తెలుసు

నువ్వు రావనీ తెలుసు.

కానీ, దైవకార్యాలన్న పేరుపెట్టి పిలవకపోయినా,

మనిషి చేసే తత్సమానమైన ఆనేక పనులఖజానాలోకి,

ఒక స్త్రీ,  తను ప్రేమించకపోయినా,

కాలం చించిపోగులు పెట్టిన మగవాడికి

ఊరటకల్పించడానికి అతనితో ఒక గంటో, ఘడియో

గడపడాన్నికూడ చేర్చడం సబబుగా ఉండదూ?

.

Thomas Hardy
Thomas Hardy (Photo credit: Wikipedia)

థామస్ హార్డీ

(జూన్ 2, 1840 – 11 జనవరి 1928)

ఇంగ్లీషు కవీ, నవలాకారుడూ.

.

A Broken Appointment

.

You did not come,
And marching Time drew on, and wore me numb.
Yet less for loss of your dear presence there
Than that I thus found lacking in your make
That high compassion which can overbear
Reluctance for pure loving kindness’ sake
Grieved I, when, as the hope-hour stroked its sum,
You did not come.

You love not me,
And love alone can lend you loyalty;
-I know and knew it. But, unto the store
Of human deeds divine in all but name,
Was it not worth a little hour or more
To add yet this: Once you, a woman, came
To soothe a time-torn man; even though it be
You love not me.
.

Thomas Hardy

(2 June 1840 – 11 January 1928)

An English Novelist and Poet

%d bloggers like this: