అనువాదలహరి

The Sublimity of Life … Bolloju Baba, Telugu, Indian

Image Courtesy: https://encrypted-tbn3.google.com

.

The first cloud that skims along

The last whiff of summer breeze

Leaves an impression of verdurous kiss

on earth’s parching lips

.

The cold wind that comes riding

Over the last drop of rain

Passes off  … blessing each body

With an encounter of warmth

.

The Summer born

In the ultimate moments of Winter

recedes throwing a fistful of jasmines on adults

And a chestful of memories to children

.

Novelty of life and the tapering of death

Shall always fine tune

The music of Life

.

Love always

Enlivens the passages of Life

With its fragrances

.

What a sublime life it is

When we humbly subject to Time or Love

And surrender our Being and our Existence!!!

.

Image Courtesy: http://sahitheeyanam.blogspot.in/

Bolloju Baba

Sri Bolloju (Ahmad Ali) Baba is working as a Lecturer of Zoology in Razole, EG Dt. Andhra Pradesh, and is running his  blog http://sahitheeyanam.blogspot.in  since April 2008.

.

జీవన సౌందర్యం

వేసవి చివరి తెమ్మెరపై
తేలుతూ వచ్చిన తొలకరిమబ్బు
అవని పెదవులపై ఆకుపచ్చని
చుంబనాన్ని వొదిలిపోయింది.

వర్షాకాలపు ఆఖరు చినుకుపై
స్వారీ చేస్తూ వచ్చిన శీతవాయువు
దేహ దేహానికీ వెచ్చని స్పర్శలను
ప్రసాదించి సాగిపోయింది.

శీతవేళ చివరి ఘడియలో
మొలకెత్తిన వేసవి
గుప్పెడు మల్లెల్ని పెద్దలకు
పుట్టెడు జ్ఞాపకాల్ని పిల్లలకూ ఇచ్చి
కనుమరుగైంది.

పుడమి సంగీతాన్ని
నూత్న సృష్టి, మృత్యువు లు
నిత్యం శ్రుతి చేస్తూనే ఉంటాయి.

జీవితపు దారులను
ప్రేమ తన పరిమళాలతో
ప్రకాశింపచేస్తూనే ఉంటుంది.

కాలానికో, ప్రేమకో
వినమ్రంగా నమస్కరించి
అస్థిత్వాన్నో, ఆత్మనో
ఆనందంగా సమర్పించుకోవటంలో
ఎంతటి జీవన సౌందర్యముందీ!

బొల్లోజు బాబా

%d bloggers like this: