అనువాదలహరి

అది పైకి చెప్పే మాట కాదు … సారా టీజ్డేల్

Image Courtesy: http://www.livinghealthyworldwide.com

అది పైకి చెప్పే మాట కాదు.

కొన్ని మాటలే బయటకి వస్తాయి;

అది కళ్లల్లో ప్రతిఫలించేదీ కాదు,

తల అవనతం చెయ్యడమూ కాదు,


పదిలపరచుకోవలసినవెన్నో ఉన్న

హృదయపు సడిలేని అలజడి

కేవలం జ్ఞాపకాలు కలతపరచే

కలతనిద్ర.

.

Image Courtesy: http://img.freebase.com

సారా టీజ్డేల్

.

It is not a word

.

It is not a word spoken,
Few words are said;
Nor even a look of the eyes
Nor a bend of the head,

But only a hush of the heart
That has too much to keep,
Only memories waking
That sleep so light a sleep.
.
Sara Teasdale

August 8, 1884 – January 29, 1933

American Lyrical Poet

Her works: Sonnets to Duse and Other Poems (1907), Helen of Troy and Other Poems(1911), Rivers to the Sea(1915), Love Songs (1917), Flame and Shadow(1920). Love Songs won the 1918 Pulitzer prize, Columbia University Poetry Society Prize and the Annual Poetry Society of America Prize.

%d bloggers like this: