అనువాదలహరి

యుధ్ధాన్ని మొదట ఎవడు కనిపెట్టేడోగాని వాడు పరమ పాపిష్టివాడు…క్రిష్టఫర్ మార్లో.

[ఒక పిరికిపంద అయిన రాజు చేత ఈ మాటలు మాట్లాడించినా, ఇందులో సత్యం ఉంది. పాతరోజుల్లో రాజ్యాలకోసమే యుధ్ధాలూ అల్లకల్లోలాలూ జరిగితే, ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రిపదవినిలబెట్టుకుందికీ (లేదా పట్టుకుందికీ) ఒక పక్క, ప్రపంచస్థాయిలో  భౌగోళికంగా, ఆర్థికంగా, తమ సామ్రాజ్యధిపత్యం, నిలబెట్టుకుందికి వేరొకపక్కా నిత్యమూ యుధ్ధాలూ, అల్లకల్లోలాలు జరుగుతున్నై. మధ్యలో ఎంతమంది అమాయకులు బలయిపోతున్నారో వాళ్ళకి తెలీదు. బుష్ జూనియర్ లాంటి వాళ్ళ పరిభాషలో చెప్పాలంటే వీళ్ళందరూ Collateral Damages. అంటే తప్పించుకోలేని నష్టం ట.  మూర్ఖులచేతిలో రాజ్యాధిపత్యం ఉంటే ఎలా ఉంటుందో మార్లో  సూచించకనే సూచించాడు. ]
.

యుధ్ధాన్ని మొదట ఎవడు కనిపెట్టేడోగాని వాడు పరమ పాపిష్టివాడు.

వాడికి తెలీదు, నిజం, వాడికి తెలీదు, పాపం అమాయకులు

ప్రచండ ఉత్తరానిలపు తాకిడికి రెపరెపలాడిపోయే రావి ఆకుల్లా

ఫిరంగి గుళ్ళ వర్షానికి ఎలా విలవిలలాడి తొట్రుపడిపోతారో

నాకేగనక ప్రకృతి తెలివితేటలు ప్రసాదించి ఉండకపోతే,

నే నెటువంటి దౌర్భాగ్య స్థితిలో ఉండేవాడినో!

ఎందుకంటే రాజు మీదే అందరి గురీ ఉంటుంది,

కిరీటం కోసమే వేలమంది ఆరాటమున్నూ.

కనుక ఇది భద్రంగా మనదగ్గరే ఉంచుకోవడం తెలివైన పనీ,

సముచితమైన ఉపాయం కూడా, ముఖ్యంగా మూర్ఖుడికి మరీ దూరంగా ఉంచాలి.

కనుక నేనెవరో తెలియకుండా జాగ్రత్త పడతాను; ఒక వేళ తెలిసినా

నా దగ్గరనుండి లాక్కోకుండా, ఇక్క డ ఈ బిలం లోదాచుతాను.

.

క్రిష్టఫర్ మార్లో.

(From Act II Scene IV of the play “Tamburlaine The Great”).

.

Accurs’d be he that first invented war!

.

Accurs’d be he that first invented war!
They knew not, ah, they knew not, simple men,
How those were hit by pelting cannon-shot
Stand staggering like a quivering aspen-leaf
Fearing the force of Boreas’ boisterous blasts!

In what a lamentable case where I,
If nature had not given me wisdom’s lore!
For kings are clouts that every man shoots at,
Our crown the pin that thousands seek to cleave:
Therefore in policy I think it good
To hide it close; a goodly stratagem,
And far from any man that is a fool:
So shall not I be known; or if I be,
They cannot take away my crown from me.
Here will I hide it in this simple hole.
.
(From Act II Scene IV of the play “Tamburlaine The Great” )

Christopher Marlowe.

.

[Though these are the words pronounced by a timid Persian King in the play, there is worldly wisdom in what he said. The man who invented the war first, should be cursed, no doubt.  Politicians at local and global level are deft in this art of creating disturbances to usurp / perpetuate their reign (or keep their hegemony). Poor people are the victims. For the politicians, they are just “collateral damages” … so to speak in the language of  Bush Jr, the former US president. 

%d bloggers like this: