అనువాదలహరి

శాశ్వతనిద్రలోకి నెమ్మదిగా జారుకోవద్దు … డిలన్ థామస్

[డిలన్ థామస్ పై గ్రామర్ స్కూల్ టీచర్ గా పనిచేసిన అతని తండ్రి ప్రభావం చాలా ఉంది. భాషపట్లా, సాహిత్యం పట్లా అతనికి అబ్బిన అభిమానం అతనిదగ్గరనుండి వచ్చినదే. 1945 లో మృత్యుముఖంలో ఉన్న తండ్రిని ఉద్దేశించి ఈ కవిత రాసినట్టు అతని స్నేహితురాలికి రాసిన ఉత్తరం ద్వారా తెలుస్తున్నా, దీన్ని అతని మరణానంతరం (16 Dec 1952) గాని ప్రచురించలేదు. ఇది చాలా గొప్ప ప్రేరణనిచ్చే కవిత. మనిషి ఎటువంటి జీవితాన్ని గడిపినా, మృత్యువు విషయం లో చివరిదాకా పోరాడుతూనే ఉంటాడన్న (ఉండాలన్న) సందేశాన్నిచ్చే కవిత.  “డిలన్ థామస్ కు చాతకాని అనుకరణలతో” అని “కవిత-నవత”  అన్న కవితలో తిలక్ ప్రస్తావించిన డిలన్ థామస్ ఇతనే.]

.

నాన్నా! శాశ్వతనిద్రలోకి నెమ్మదిగా జారుకోవద్దు.

జీవనసంధ్యలో ముదిమివయసు ఉద్వేగంతో జ్వలించాలి.

బుసి ఆరుతున్న ఆ నిప్పులలో చివరిదాకా జ్వలించు.

.

జీవన చరమాంకంలో ఉన్న విజ్ఞులకు తెలుసు,

చీకటి శాశ్వతమని, వాళ్ళ మాటలు ఏ మెరుపులూ సృష్టించలేదని,

అయినా వాళ్ళు చిర నిద్రలోకి నెమ్మదిగా జారుకోరు.

.

భగ్నమవబోయే జీవనకెరటం తుదిక్షణం తమపక్కనుండిపోతున్నప్పుడు,

తమ బలహీనమైన చేతలు దానిపై తేలిపోతున్నాయని

బాధపడే లోకహితైషులు, ఆఖరిక్షణం వరకూ తీవ్రంగా ప్రజ్జ్వలిస్తారు

.

ప్రపంచాన్ని గుప్పిటలో తెచ్చుకున్నామని విర్రవీగిన విశృంఖలులు,

తమ జీవితమే క్షణికమని ఆలస్యంగా గుర్తించి

రోదిస్తున్నప్పటికీ దీర్ఘనిద్రలోకి అంత ప్రశాంతంగా ఒరిగిపోరు.

.

కాటికి కాళ్ళుజాపినవాళ్ళు సైతం, మృత్యువుని తేరిపార జూసి

ఉల్కలా చివరిక్షణంలో ఒక వెలుగు వెలగాలనుకుంటారు తప్ప

మరణానికి అంత సులభంగా దాసోహమనడానికి ఒప్పుకోరు

.

జీవనశిఖరపుతుదిమెట్టునధిరోహించిన  ఓ నాన్నా!

నీ కన్నీళ్ళతో నన్ను శపించినా, ఆశీర్వదించినా సరే

దయచేసి నిద్రలోకి మాత్రం ప్రశాంతంగా జారుకో వద్దు

బుసి ఆరుతున్న ఆ నిప్పులలో చివరిదాకా జ్వలించు!

.

డిలన్ థామస్

.

Do not go gentle into that good night

.

Do not go gentle into that good night,
Old age should burn and rave at close of day;
Rage, rage against the dying of the light.

Though wise men at their end know dark is right,
Because their words had forked no lightning they
Do not go gentle into that good night.

Good men, the last wave by, crying how bright
Their frail deeds might have danced in a green bay,
Rage, rage against the dying of the light.

Wild men who caught and sang the sun in flight,
And learn, too late, they grieved it on its way,
Do not go gentle into that good night.

Grave men, near death, who see with blinding sight
Blind eyes could blaze like meteors and be gay,
Rage, rage against the dying of the light.

And you, my father, there on that sad height,
Curse, bless, me now with your fierce tears, I pray.
Do not go gentle into that good night.
Rage, rage against the dying of the light.

.

Dylan Thomas

%d bloggers like this: